ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารงานกิจกรรม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) จำนวน 1 คน ครูฝ่ายงานกิจกรรม จำนวน 5 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน เพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูฝ่ายงานกิจกรรม ครูประจำชั้น และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 45 คน ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ผลการวิจัย

1) จากการสำรวจปัญหาของการบริหารงานกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) พบว่า งบประมาณที่ได้รับจากทางราชการไม่เพียงพอต่อความต้องการ บุคลากรมีความเห็นตรงกันว่าควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน กำหนดแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งกำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงาน กำหนดขอบเขตหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานกิจกรรมให้ชัดเจน มีการประเมินผลและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และควรลดภาระงานของครูลง นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาขาดการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และต้องกำหนดลักษณะการบริหารงานกิจกรรมให้ชัดเจน

2) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) พบว่า การบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ควรดำเนินไปใน 4 ลักษณะ คือ งานกิจกรรมนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ สภาพแวดล้อม โครงสร้าง การปฏิบัติกิจกรรม และผลการดำเนินกิจกรรม ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันทุกประเด็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งในภาพรวมและในองค์ประกอบย่อย

3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) โดยติดตามผลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 25๖๐ และการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.64 และ 4.72 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณามาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียนทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด โดยระดับการศึกษาปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 80.56 – 86.60 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 78.11 - 91.48 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและส่งผลอันดีต่อผู้เรียน สำหรับผลการเปรียบเทียบทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) พบว่า รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทุกทักษะ โดยทักษะที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นอกจากนั้น ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.39-4.71) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความสอดคล้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71) ด้านความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69) ด้านความเป็นประโยชน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64) และด้านความเป็นไปได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39)

โพสต์โดย ไพศาล : [3 ก.ย. 2561 เวลา 21:27 น.]
อ่าน [448] ไอพี : 158.108.227.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ