ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์(Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเพิ่มเติม วิชาการเงินส่ว

เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์(Community

Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน นางสาวปริม เปลี่ยนกลาง

ปีที่วิจัย 2560-2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล

ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน สำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานคือ การศึกษานโยบาย จุดหมายการจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ การจัดการเรียนรู้การ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสอบถามความต้องการในการเรียนเกี่ยวกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการเงินส่วนบุคคล มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานเป็นหมู่คณะผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสาระเพิ่มเติมพบว่า ควรจะพัฒนารูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดยการนำกิจกรรมการสอนกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาและค้นพบคำตอบด้วยตนเอง การค้นหาและค้นพบความจริงใด ๆ จากประสบการณ์ด้วยตนเองนั้นผู้เรียนมักจะจดจำได้ดี นักเรียนชอบการเรียนที่มีการสอดแทรกการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชอบทำกิจกรรมการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 เป็นกลุ่มชอบทำกิจกรรมการเรียนร่วมกับเพื่อนโดยให้ทุกคนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มโดยให้ครูพยายามส่งเสริมให้เกิด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์(Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล

ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกอบด้วย4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน และการประเมินผล โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนำ ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นประยุกต์ใช้ และ ขั้นประเมินผล เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม จำนวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ81.00/84.92ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์(Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง 30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์(Community Language Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาเพิ่มเติม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Title: The Developing of Learning Management Modelby Community

Language Learningto increase Achievement in Substance Collateral

Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and Technology

GroupforMattayomsuksa 4 Students

Reporter:Miss. Prim Plianklang

School:Nonthaikhuru-uppathamSchool

Year:2017-2018

Abstract

The purpose of this research were : 1) to study basic data for the developing of learning management model by community language learning to increase achievement in Substance Collateral

Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and TechnologyGroupfor Mattayomsuksa 4 Students; 2) to create and to develop of learning management model by community language learning to increase achievement in Substance Collateral

Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and Technology Groupfor Mattayomsuksa 4 Students; 3) to studyresults of experiment by using to learning managementmodel by community language learning to increase achievement in Substance Collateral Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and Technology

GroupforMattayomsuksa 4 Students; and 4) to evaluate of result using by learning management model by community language learning to increase achievement in Substance Collateral

Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and Technology Groupfor Mattayomsuksa 4 Students. The data source to study basic data were education of policy, the purpose of education management, the curriculum of Nonthaikhuru-uppatham School, the learning of management model by community language learning, to interview specialist with teaching of learning to learn career and technology group. The data source with to create and development of learning management were student of Mattayomsuksa 4/6 and Mattayomsuksa4/7 in the first semester of academic years 2017 of Nonthaikhuru-uppatham School.The data source to study of experiment and evaluation using to learning management model was 30 students studying in Mattayomsuksa 4/6 in the second semester of the academic 2 years 2017ofNonthaikhuru-uppathamSchool. The instruments applied for study consisted of :

(1) learning managementmodel by community language learning to increase achievement in substance collateralPersonal Financial Subject (Ng30248) of learning to learn career and technology group for Mattayomsuksa 4 students,(2)the lesson plans , (3) an achievement test, and (4)the questionnaire asking about student’ satisfaction toward managementmodel by community language learning to increase achievement in substance collateral Personal Financial Subject (Ng20261) of learning to learn career and technology group for Mattayomsuksa 4 students. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standarddeviation, and the dependent sample t - test.The results of the study were as follows:

1. The present and desire to learning in management of learning career and technology

group was toward student has a knowledge and understand for Personal Financial Subject, working skill, and working group. The result analysis of data from specialist were should to developing by community language learning particularly; teaching activity with community language learning for experience learning and for a student find out yourself from own experience, the students could be more remember. The student liked to learning by community language learning and group work in Personal Financial Subjectsubject with their friend that relation in group work. The teacher who supported develop a student for group work and for high achievement

2. The developing of learning managementmodel by community language learning to increase achievement in substance collateralPersonal Financial Subjectsubject (Ng30248) of learning to learn career and technology group for Mattayomsuksa 4 students consisted of 4 configuration includes; principles, purpose, process of teaching, and evaluating. The process of learning consisted of 5 steps includes;to introduction, to practice, to analysis of learning experience, to apply, and to evaluation. The result of experiment with 30 students to meet efficiency was 81.00/84.92 which was the criteria set of 80/80

3. The result experiment of development of learning management model by community

language learning withincrease achievement in substance collateralPersonal Financial Subjectsubject (Ng30248) of learning to learn career and technology group for Mattayomsuksa 4 students was the learning achievement of the students after was higher than before learning with statistically significant difference at the level of .01.

4. The students’ satisfaction towards learning by of learning managementmodelby

Communitylanguage learning withincrease achievement in substance collateralPersonal Financial Subject subject (Ng30248) of learning to learn career and technology group for Mattayomsuksa 4students as a whole was at a high level.

โพสต์โดย ปริม : [22 ส.ค. 2561 เวลา 08:09 น.]
อ่าน [377] ไอพี : 61.19.123.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ