ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ผู้วิจัย นายกานต์ บูรณพิริยะพงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาล

สวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางแก้ปัญหาของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาล

สวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2) แบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) แบบสอบถามปัญหาของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6) แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7) แบบประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน และ 8) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ให้ข้อมูลหลักในการพัฒนาแบบสอบถามปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมและแนวทางแก้ปัญหา และการพัฒนาคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 32 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 14 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการและแนวทางแก้ปัญหา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และหัวหน้าฝ่ายงานที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 118 คน ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก

ประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านเนื้อหาและภาษา ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายหลักในการทดลองใช้คู่มือการอบรมเชิงฏิบัติการ การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน และการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 94 คน ที่มาด้วยความเต็มใจที่ต้องการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลหลักในการประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 327 คน กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลักในการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 327 คน ครูผู้สอน จำนวน 94 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 439 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลหลักในการประเมินรูปแบบก่อนออกเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 คน กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลหลักในการทดลองใช้ Try out รูปแบบประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมและแนวทางแก้ปัญหาของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปัญหามาก ที่มีปัญหามากอันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาตามลำดับ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่ได้เสนอแนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาโดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนเป็นอันดับแรกและประเด็นอื่น ๆ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด จัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning เน้นการปฏิบัติจริง ควรนำเทคนิคการสอบแบบใหม่ ๆ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 มาใช้ ควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เน้นกระบวนการคิด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และเน้นย้ำควรออกแบบกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนรวม และการจัดสนทนากลุ่ม (FGD = Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

2. จากการออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มี 2 ประการ คือ

2.1 จัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ มี 3 องค์ประกอบ คือ ด้านองค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านเนื้อหา และด้านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งหมดมี 12 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมมากที่สุด

2.2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก

ประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีชื่อว่า POKILPES Model ซึ่งมี

องค์ประกอบอยู่ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหลักการ (Principles : P) 2. ด้านวัตถุประสงค์

(Objective : O) 3. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : K) 4. ด้านการปฏิสัมพันธ์ (Interaction : I) 5. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Learning Management: L) 6. ด้านการปฏิบัติ (Practice: P) 7. ด้านการประเมินผล (Evaluation : E) และ 8. ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction: S) ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีชื่อว่า POKILPES Model โดยภาพรวม เป็นรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาล

สวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

3.1 ผลการประเมินปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน มีปัญหาระดับมาก อยู่ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และมีปัญหาระดับปานกลาง มีอยู่ 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ปัญหาทุกด้านล้วนเป็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาทั้งสิ้น

3.2 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม เป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีสรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้อยู่ในระดับมาก

3.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้อยู่ในระดับดี

3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต่อการบริหารงานวิชาการของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม เป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ก่อนนำออกเผยแพร่เป็นผลงานวิชาการ โดยภาพรวม เป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย กานต์ : [22 ส.ค. 2561 เวลา 06:37 น.]
อ่าน [851] ไอพี : 110.77.153.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ นายตัวป่วน

  ความคิดเห็นที่ 1

จากผลการวิจัยนี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาได้และสอดคล้องกับนโยบายที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดำเนินการของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขและดำเนินการได้เป็นอย่างดี

วันที่โพสต์ [22 ส.ค. 2561 เวลา 10:10 น.] ไอพี : [171.97.75.32] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ บอย

  ความคิดเห็นที่ 2

เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสอดคล้องเก็บเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสร้างประโยชน์ให้แก่มีม่ส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

วันที่โพสต์ [22 ส.ค. 2561 เวลา 12:36 น.] ไอพี : [223.24.20.220] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ