ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของโรงเรียนบ้านพุบอน

หัวข้อรายงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมิน

แบบ CIPP ของโรงเรียนบ้านพุบอน อำเภอเลาขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร

ปีที่ทำการวิจัย: 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของโรงเรียนบ้านพุบอน อำเภอเลาขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ด้านด้วยกันคือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับบุคลากร ทรัพยากรและการสนับสนุนด้านต่าง ๆ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนิเทศภายใน แนวคิดในการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพุบอน ปีการศึกษา 2560 ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model)ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam.D.L.) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 คน 2) ครูโรงเรียนบ้านพุบอน ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 คน 3) นักเรียนโรงเรียนบ้านพุบอน ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 83 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านพุบอน ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 134 คน ส่วนทางด้านสถิตินั้นใช้สถิติพื้นฐาน ดังนี้คือ 1) ค่าเฉลี่ย ( ) 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค(Cronbach) และ 4) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามโดยใช้เทคนิค IOC(Index of Item Objective Congruence)

ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของโรงเรียนบ้านพุบอน อำเภอเลาขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) มีการดำเนินการ อยู่ในระดับมาก ปรากฏดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน พิจารณาแยกเป็นประเด็นได้ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นพฤติกรรมการสอนของครูในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูมีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมหรือสาระที่สอนและประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการแจ้งวัตถุประสงค์การสอนทุกครั้งและใช้วิธีการสอนที่กระตุ้น การคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาประกอบตัวอย่างที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย รวมทั้งการใช้สื่อการสอน รายการใช้สื่อการสอนมีความสัมพันธ์เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการสอน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตในประเด็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนรักความเป็นไทย

4.4 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านพุบอน ในภาพรวมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย comnum : [29 ก.ค. 2561 เวลา 10:16 น.]
อ่าน [946] ไอพี : 182.53.138.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ