ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

การศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิติญา นิเรียงรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2560 -31 มีนาคม 2561

การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

ขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์

ปีการศึกษา 2560 ศึกษาผลการดำเนินงานด้านพฤติกรรมการจัดกิจกรรมสนับสนุนของครู ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 และศึกษาความ

พึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (R.V Krejcie และ D.W. Mogan อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน

88 คน จำแนกเป็น ครูผู้สอน จำนวน 2 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 43 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น

5 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ตอนที่ 2 แบบสอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ตอนที่ 3 แบบสอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพฤติกรรมการจัดกิจกรรมสนับสนุนของครูโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ตอนที่ 4 แบบสอบถามครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 และตอนที่ 5 แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาแจกและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้รับคืน 88 ฉบับ คิดเป็นร้อยละร้อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการ พบว่า

1. การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.22

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.176 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.176

2. การศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมออมดีมีทรัพย์

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00

3. การศึกษาผลการดำเนินงานด้านพฤติกรรมการจัดกิจกรรมสนับสนุนของครูโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมคิด ร่วมทำตามกระบวนการกลุ่มมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000

4. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เกิดจาก

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์

ปีการศึกษา 2560ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.95 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความขยันหมั่นเพียร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก

ที่ค่าเฉลี่ย 4.08 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

5. การศึกษาความพึงพอใจครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามสงเคราะห์ ปีการศึกษา

2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.94 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 14 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก

ที่ค่าเฉลี่ย 4.31 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92

โพสต์โดย นิ้งโหน่ง : [21 ก.ค. 2561 เวลา 18:23 น.]
อ่าน [519] ไอพี : 182.232.3.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ