ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์

ชื่อผู้รายงาน นางนิตยา ภูพันนา

ปีที่รายงาน พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ปีการศึกษา2559ครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบ

ในการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการใน4 ด้าน ได้แก่

1. การประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์กับนโยบายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์และนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. การประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

3. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

4. การประเมินผลผลิตของโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ ในประเด็นต่อไปนี้

4.1 ผู้เรียนครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากการได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม

4.2 ผู้เรียนครูและบุคลากร นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม

4.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นใน

การทำงาน จากการได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมทั้ง4 กิจกรรม

4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูและบุคลากร จำนวน 13 คน ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 175 คนผู้ปกครองของผู้เรียน จำนวน 175 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินบริบทของโครงการแบบประเมินปัจจัยนำเข้าแบบประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ แบบประเมินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน แบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงาน แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

และแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกจำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (^x̄) ก่อนและหลังดำเนินโครงการ ได้ผลการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินของปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า มีผลการประเมินโดยรวม

อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบว่า

4.1 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ครูและบุคลากร ก่อนและหลังดำเนินโครงการ พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ

4.2 ผลการประเมินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ครู พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.3 ผลการประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงานของผู้เรียน ก่อนและหลังดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ผู้ปกครองของผู้เรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีณรงค์ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองของผู้เรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ผอ.นิตยา : [20 ก.ค. 2561 เวลา 12:36 น.]
อ่าน [504] ไอพี : 118.172.194.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ