ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ผู้วิจัย นางปารณีย์ เอี้ยนมี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ (๑) หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ (๒) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ (๓) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเขวาหรดี อำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ จำนวน ๑๘ คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (๒) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดฝึกการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป และ (๓) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป

แบบแผนการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผล ๒ ครั้ง (One Group Pretest-Posttest Design)

วิธีดำเนินการวิจัย มีดังนี้ (๑) ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) (๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะ (๓) ทดสอบหลังเรียน (Post – test) และ (๔) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ (๑) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (๒) วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ประกอบด้วย ค่าความยาก (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) (๓) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะ E๑ / E๒ (๔) วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง โดยใช้ค่าอัตราส่วนวิกฤติ t แบบอิสระ (t-test for Independent Samples) และ (๕) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย พบว่า

๑. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า คะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๖๖ ส่วนผลการทดสอบหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๑๓ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๘๐ และ ๘๐ ตามลำดับ ดังนั้น ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ E๑ / E๒ เท่ากับ ๘๖.๖๖ / ๘๓.๑๓ ซึ่งเทียบค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๓. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาหรดี ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อดูรายข้อ พบว่า ข้อ ๔ คำอธิบายในการทำกิจกรรมมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ ๖ เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเพียงพอ และเหมาะสม กับ ข้อ ๙ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการในชุดฝึก และข้อ ๑๐ ชุดฝึกทำให้ผู้เรียนมีความรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามลำดับ ซึ่งทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๑ เนื้อหาชุดฝึกเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ซึ่งอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ปา : [20 ก.ค. 2561 เวลา 08:47 น.]
อ่าน [572] ไอพี : 61.90.39.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ