ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ เวลา 1 ชั่วโมง

วันที่ ... เดือน......... พ.ศ. ..........



1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 1.2 ป. 5/3 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดชั้นปี

ค 6.1 ป. 5/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ค 6.1 ป. 5/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ค. 6.1 ป. 5/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ค. 6.1 ป. 5/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. สาระสำคัญ

การทำความเข้าใจกับนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน โดยให้นักเรียนได้รู้ข้อตกลงและขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตัวชี้วัด และช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

3. สาระการเรียนรู้

การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ความรู้

มีความรู้ความเข้าจเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา

ทักษะ/กระบวนการ

ทักษะกระบวนการทางการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้

1. การแก้ปัญหา

2. การให้เหตุผล

3. การสื่อสาร สื่อความหมายและการนำเสนอ

4. การเชื่อมโยงความรู้

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อ 3. มีวินัย

ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้

ข้อ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน

5. สมรรถนะสำคัญ

- ความสามารถในการสื่อสาร

- ความสามารถในการคิด

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. การประเมินผลรวบยอด

ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปฐมนิเทศ

7.วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ประเด็นการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

วิธีการ/เครื่องมือ ผลงาน/ชิ้นงาน เกณฑ์การผ่าน

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา - การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนก่อนเรียน

-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนก่อนเรียน

ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนใช้เปรียบเทียบกับหลังเรียน

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ - สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อ 3. มีวินัย

ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้

ข้อ 6. มุ่งมั่นในการทำงาน -สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ -คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2

สมรรถนะสำคัญ

- ความสามารถในการสื่อสาร

- ความสามารถในการคิด

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - สังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ - ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 4.1.1 ตั้งใจเรียน

4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้

4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ

6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาและซักถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนและลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ที่นักเรียนคาดหวัง เพื่อสร้างความสนใจก่อนการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา

2. ครูสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนและบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ ดังนี้

2.1 นักเรียนต้องอ่านคำสั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง

2.2 นักเรียนต้องพยายามทำแบบฝึกเสริมทักษะต่างๆ จนสุดความสามารถ

2.3 นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเรื่อง

2.4 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าที่ให้เรียบร้อย

2.5 เนื่องจากมีเวลาจำกัด นักเรียนต้องตั้งใจทำกิจกรรมให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

2.6 นักเรียนต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์อย่างระมัดระวัง

ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผู้เรียน

1. นักเรียนซักถามครูเกี่ยวกับข้อสงสัยในรูปแบบการเรียน และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา

ขั้นที่ 4 การนำไป ใช้

1. นักเรียนร่วมกันบอกบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา

ขั้นที่ 5 สรุปความรู้

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนและบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ โดยให้ครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนออกมารับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ 30 นาที พร้อมเน้นความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา แล้วส่งให้ครูตรวจสอบ

3. ครูกล่าวชื่นชมนักเรียนและอบรมความประพฤติ ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการเป็นผู้เรียนที่ดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก เพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป

9. กิจกรรมเสนอแนะ

ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ที่นักเรียนคาดหวัง

10.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร

2. กระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร

3. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 7 ชุด

โพสต์โดย จิ๊บ : [27 มิ.ย. 2561 เวลา 19:46 น.]
อ่าน [502] ไอพี : 49.48.248.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ