ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด การเรียน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อเปรียบเทียบ

ทักษะกระวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร

ประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 5) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน

ด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเวียงสระ อ าเภอ

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2560 จ านวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน

15 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่

แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนกอยู่ระหว่าง .23 ถึง .42 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .65 ถึง .90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ .81 4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ชนิดเลือกตอบ 4

ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .42 ถึง .68 ค่าความยากอยู่ระหว่าง .63ถึง .91

และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .84 และ 5) แบบสอบถามเจตคติต่อวิทยาศาสตร์จ านวน 20 ข้อ มีค่า

อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .41 ถึง .68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ t-test

dependent sample

ผลการวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ ดังนี้ชุดที่ 1 เท่ากับ 84.65/84.75 ชุดที่ 2

เท่ า กั บ 85.15/86.00 ชุ ด ที่ 3 เท่ า กั บ 85.25/85.25 ชุ ด ที่ 4 เท่ า กั บ 85.35/85.50 แ ล ะ

มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 85.10/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7825 แสดงว่านักเรียนมี

ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 78.25

3. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 เรื่อง

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย มล : [26 มิ.ย. 2561 เวลา 21:39 น.]
อ่าน [303] ไอพี : 202.28.64.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ