ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียน เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ผู้ศึกษา นายวันชนะ เผือกกรุต

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบซีโป (CPO’S evaluation model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 4 คน ครู จำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครอง จำนวน 152 คน และนักเรียน จำนวน 153 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ รวมทั้งสิ้น 372 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 3 ฉบับ ค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.974 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.895 และฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.810 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมของการดำเนินโครงการของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ และระดับมาก 8 รายการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการและวัตถุประสงค์มีความชัดเจนจำเพาะ เจาะจง ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2545 – 2559

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 10 รายการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีการขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมลงสู่ชุมชน รองลงมาคือ การประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการและการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินโครงการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผน/โครงการไว้อย่างชัดเจน

3. ด้านผลผลิต

3.1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 10 รายการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ และบุคลากรและนักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีคุณลักษณะแห่งความพอเพียง

3.2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ และระดับมาก 19 รายการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ ไม่ฟุ้งเฟ้อ และประหยัดในแนวทางที่ถูกต้อง รองลงมา คือ นักเรียนหมั่นแสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้รอบในด้านต่างๆ และนักเรียนสามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

3.3 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 9 รายการ และระดับปานกลาง 6 รายการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ บุตรหลานของท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย รองลงมาคือ บุตรหลานของท่านมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้น และบุตรหลานของท่านมีความระมัดระวังในการทำงานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บุตรหลานของท่าน รู้จักวางแผนทางด้านการใช้จ่าย มากขึ้น

โพสต์โดย รองหนึ่ง : [13 มิ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.]
อ่าน [381] ไอพี : 27.131.191.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ