ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพื่อนำเสนอรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3.)เพื่อศึกษาผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 4) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่นำเสนอมีมากน้อยเพียงใด ประชากร ได้แก่ ครูวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามจำนวน และขนาด ของสถานศึกษา โดยกำหนดผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน และครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ โดยใช้สูตร t-test ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน พฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการสอน และด้านการใช้สื่อประกอบการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ

2. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) จุดประกาย 2)ให้ความรู้ 3) นำครูสู่การปฏิบัติ 4) จัดการสอนหลากหลาย 5) ให้การกำกับดูแล และ6) เผยแพร่ผลงาน

3. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านความเหมาะสมมากกว่าด้านอื่น ๆ สมควรนำไปใช้พัฒนาพัฒนาการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ต่อไป

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง)ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ ขั้นที่ 1 จุดประกาย สามารถกระตุ้นให้ครูเกิดแรงจูงใจในการสอนมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิค วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าก่อนการทดลอง ขั้นที่ 3 นำครูสู่การปฏิบัติ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการสอน จัดเตรียมสื่อ มากว่าก่อนการทดลอง ขั้นที่ 4 จัดการสอนหลากหลาย ครูสามารถจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายได้มากกว่าก่อนการทดลอง ขั้นที่ 5 ให้การกำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือแนะนำ เรื่องการจัดกิจกรรมการสอนมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และขั้นที่ 6 เผยแพร่ผลงาน ครูมีการเผยแพร่ผลงานมากกว่าก่อนการทดลอง ด้านการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และพบว่าหลังทดลอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกวิชาและพบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นหลังจากทดลองใช้รูปแบบฯ ด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อการสอนของครูพบว่า ก่อนและหลังทดลอง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของครูแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครู หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

โพสต์โดย chanamas : [5 มิ.ย. 2561 เวลา 12:55 น.]
อ่าน [597] ไอพี : 182.52.112.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ