ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ผู้วิจัย นางภัทรพร พันธุวาปี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

ปีที่ศึกษา ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ๒) เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๕๙๘ คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จำนวน ๑๔ คน ครู จำนวน ๖๔ คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๒๖๐ คน นักเรียน จำนวน ๒๖๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ๑) แบบสอบถามการประเมินโครงการ ๒) แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงของเนื้อหาและค่าอำนาจจำแนก

ผลการศึกษาพบว่า

๑. สภาพการดำเนินตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ตามแนวความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕ ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๕๔ เมื่อจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า

ด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

ด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่า ปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

ด้านกระบวนการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่า กระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

ด้านผลผลิต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่าผลผลิตในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก

๒. พฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยรวมนักเรียนมีการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ มาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านมีวินัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านมีวินัย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

ด้านความรับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

ด้านความขยัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยัน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

ด้านความประหยัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประหยัด โดยรวม อยู่ในระดับ มาก

ด้านความซื่อสัตย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก

ด้านความสุภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสุภาพ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก

ด้านความสะอาด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสะอาด โดยรวม อยู่ในระดับ มาก

ด้านความสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสามัคคี โดยรวม อยู่ในระดับ มาก

ด้านความมีน้ำใจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีน้ำใจ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย รองภัทร : [8 พ.ค. 2561 เวลา 07:45 น.]
อ่าน [541] ไอพี : 171.5.223.183
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ