ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ที่ได้รับการจัดกิจ

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

(อายุ 5-6 ปี) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย

โรงเรียนบรรพตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้ศึกษา : นางลัดดาวัลย์ เนียมถนอม

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ของ

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย เป็นรายสัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย โรงเรียนบรรพตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายจำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย จำนวน 30 กิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมก่อนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย จนครบ 10 สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ได้ทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมจนครบ 10 สัปดาห์และทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมชุดเดียวกันกับที่ได้ทำการประเมินก่อนการจัดกิจกรรม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. พฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านความร่วมมือ ได้แก่ การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 2.29 การช่วยเหลือเพื่อนทำงานให้เสร็จ มีค่าเฉลี่ย 2.26 การพูดคุยกับเพื่อนขณะปฏิบัติกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.31 และ การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อน มีค่าเฉลี่ย 2.36 ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ การปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 2.16 การปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 2.21 การเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มเมื่อเลิกใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ย 2.28 ด้านการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ได้แก่

การยอมรับฟังและทำตามคำแนะนำของเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 2.10 การให้คำแนะนำเพื่อในการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.16 และการบอกความคิด ความต้องการในการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.20 ในภาพรวมรายด้านพบว่า ด้านความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ย 2.31 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 2.22 และด้านการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีค่าเฉลี่ย 2.15 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมพฤติกรรมทางสังคม สัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 1.58 ระดับคุณภาพพอใช้ สัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 1.72 ระดับคุณภาพพอใช้ สัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 1.87 ระดับคุณภาพพอใช้ สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 2.03 ระดับคุณภาพพอใช้ สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 2.15 ระดับคุณภาพพอใช้ สัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 2.28 ระดับคุณภาพพอใช้ สัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ย 2.44 ระดับคุณภาพพอใช้ สัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย 2.59 ระดับคุณภาพดี สัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ย 2.76 ระดับคุณภาพดีและสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ย 2.92 ระดับคุณภาพดี แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์

2. พฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายในภาพรวม หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมคือ ด้านความร่วมมือก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.65 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.95 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.30 คิดเป็นร้อยละ 43.33 ด้านความรับผิดชอบ ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.47 หลัง

การจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.92 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.45 คิดเป็นร้อยละ 48.33 และด้านการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 1.44 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.91 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.47 คิดเป็นร้อยละ 49 โดยรวมพฤติกรรมทางสังคมหลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยรวม 2.93 คิดเป็นร้อยละ 97.67 ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยรวม 1.52 คิดเป็นร้อยละ 50.67 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยรวม 1.41 คิดเป็นร้อยละ 47

โพสต์โดย ลัดดาวัลย์ : [6 พ.ค. 2561 เวลา 13:25 น.]
อ่าน [637] ไอพี : 119.42.105.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ