ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเ

การพัฒนาชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นชุดนิทาน เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions (EF) มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การคัดกรองพัฒนาการทางพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด ให้นักเรียนระดับปฐมวัยเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน ช่วยให้นักเรียนระดับปฐมวัยควบคุมอารมณ์ ความคิด การกระทำได้ มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ ไม่วอกแวก ยั้งคิดก่อนทำ ไม่หุนหันพลันแล่น ซึ่งหากปล่อยปละละเลยในการพัฒนาส่งเสริม จะส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยขาดความพร้อมทางการเรียนและอาจจะล้มเหลวในการเรียนได้ในอนาคต รวมไปถึงการเกิดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการศึกษา คือ 1) พัฒนาชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) ก่อนได้รับการจัดประสบการณ์และหลังได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดนิทาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดนิทาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) จำนวน 12 เล่ม พร้อมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จำนวน 36 แผน ใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที รวมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมด 36 ครั้ง 2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) มี 2 แบบ คือ 2.1) แบบทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เล่มที่ 1-12 เล่มละ 10 ข้อ มีค่าความยาก (P) 0.50- 0.80 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ระหว่าง 0.20-0.86 2.2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) 0.20-0.66 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ระหว่าง 0.20-0.83 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rCC) เท่ากับ 0.79 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ระหว่าง 0.43-0.75 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.58 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏผล ดังนี้

1. ชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 85.24/85.82 สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6998 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.98

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปชุดนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สามารถนำมาเป็นสื่อเพื่อจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และมีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับครูผู้สอนที่มีความสนใจ สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร Executive Functions (EF) ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำความรู้ด้านการพัฒนาสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาในครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกที่ควร เพื่อบ่มเพาะเยาวชนที่มีคุณภาพสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืนตลอดไป

โพสต์โดย เอ๋ : [22 เม.ย. 2561 เวลา 09:19 น.]
อ่าน [1095] ไอพี : 182.53.67.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ