ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ชั้นมั

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้รายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตในรายวิชาชีววิทยา 3 (3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ในรายวิชาชีววิทยา 3 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้รายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต จำนวน 10 ชุดกิจกรรม แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.76 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.69 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้รายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้สูตร t–test (Dependent Sample) และสูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่วัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 33.10 ผ่านเกณฑ์ระดับดีร้อยละ 100 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่วัดจากคะแนนกิจกรรมย่อย และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกชุดกิจกรรมโดยมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดีร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 10 ชุด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการของผลการเรียนรู้สาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการประเมินโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพในระดับดีร้อยละ 100 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ทุกชุดกิจกรรมก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชุดกิจกรรม แสดงว่าการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตทุกชุดกิจกรรมมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้หลังเรียนสูงขึ้น

3. ผลการหาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลระหว่างเรียนกับคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.53/82.84 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม มีค่าเท่ากับ 0.7003 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.03 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สูงขึ้นจริง

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67

โพสต์โดย ครูศิริชัย : [30 มี.ค. 2561 เวลา 08:48 น.]
อ่าน [644] ไอพี : 202.29.177.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ