ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต ๓

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จำนวน ๕๒ คน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๔ คน รวมทั้งสิ้น ๕๕๖ คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จำนวน ๕๒ คน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน ๒๗๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้วยไคร้ จำนวน ๒ ฉบับ แบบสอบถามฉบับที่ ๑ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบบสอบถามฉบับที่ ๒ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

๑.๑ การประเมินโดยใช้กรอบการประเมิน CIPP Model

๑.๑.๑ ด้านบริบท ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เห็นว่า โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างชัดเจนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชนเห็นความจำเป็นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ส่วนคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของโครงการน้อยที่สุด

๑.๑.๒ ด้านปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนสามารถจัดโครงการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินการที่วางไว้ รองลงมา คือ โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนไว้ชัดเจน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และข้อที่คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเห็นว่า มีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการได้มีการกำหนดระเบียบ หรือข้อปฏิบัติไว้อย่างเหมาะสม และชัดเจน

๑.๑.๓ ด้านกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า ทั้งด้านอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู บุคลากรได้ร่วมการวิเคราะห์ทางเลือกในการวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมในโครงการ รองลงมาคือ มีการนำผลการประเมินมาทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนได้มีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนได้ประสานงานกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอกทั้งก่อนเริ่มดำเนินการและระหว่างการดำเนินโครงการ

๑.๑.๔ ด้านผลผลิต ผลการศึกษาพบว่า ทั้งด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนส่งผลให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร รองลงมาคือ นักเรียนเป็นผู้ตระหนักถึงการมีความซื่อสัตย์สุจริต และนักเรียนอยู่ร่วมกับเพื่อนและสังคมได้อย่างมีความสุขและนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์

จากการประเมินทั้ง ๔ ด้าน พบว่า โรงเรียนห้วยไคร้ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลผลิต และมีผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก จำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ ซึ่งในภาพรวมสรุปได้ว่าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้วยไคร้ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด

๒.๒ การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนห้วยไคร้ เกี่ยวกับประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และการนำไปใช้ ผลการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนเห็นว่าหลังจากการดำเนินโครงการ นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อโรงเรียน รู้จักรับผิดชอบต่อครอบครัว และนักเรียนรู้จักความมีระเบียบวินัย ส่วนข้อที่มีความเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนรู้จักเสียสละต่อส่วนรวม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

๑. ควรมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในนโยบายของโครงการ

๒. ควรกำหนดระเบียบ หรือข้อปฏิบัติการดำเนินโครงการไว้อย่างเหมาะสม และชัดเจน

๓. ควรมีการนำผลการประเมินมาทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนได้มีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ

๔. ควรประสานงานกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอกทั้งก่อนเริ่มดำเนินการและระหว่างการดำเนินโครงการ

๕. ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายและส่งผลให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์

โพสต์โดย ครูหนุ่ย : [28 มี.ค. 2561 เวลา 17:42 น.]
อ่าน [724] ไอพี : 223.204.30.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ