ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนางานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบ

ชื่อเรื่อง สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนางาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ชื่อผู้วิจัย นางดวงนภา พสุพงศ์ธร

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี 2) เปรียบเทียบปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทำงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้แก่ ครูที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.811–0.834 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.825 ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และทดสอบค่าที (t–test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ระดับปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄= 3.19, S.D. =0.23) โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย คือ ด้านการส่งต่อ ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำแนกตามเพศ พบว่า ครูที่ปรึกษาเพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อระดับสภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน

3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ครูที่ปรึกษากลุ่มมีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ปี กับกลุ่มมีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อระดับสภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน

4. แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ไว้ 5 ด่าน ดังนี้

4.1 มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูที่ปรึกษาควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรทำความเข้าใจและรู้จักนักเรียนให้มากขึ้น และครูที่ปรึกษาควรมีวิธีการที่หลากหลายในการทำความรู้จักกับนักเรียนมากขึ้น

4.2 มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู

ที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านการคัดกรองนักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนควรมีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้เกณฑ์ในการคัดกรองหรือการแบ่งกลุ่มนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรมีการพัฒนารูปแบบการคัดกรองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และครูที่ปรึกษาควรออกแบบการคัดกรองนักเรียนให้มีความเหมาะสมในการใช้งานให้มากขึ้น

4.3 มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูที่ปรึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ครูที่ปรึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมนักเรียนตามความเหมาะสม และครูที่ปรึกษาควรมีรูปแบบในการพัฒนาการส่งเสริมนักเรียนที่หลากหลาย

4.4 มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูที่ปรึกษาควรมีเวลาในการให้คำปรึกษาหรือมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนมากขึ้น ครูที่ปรึกษาควรมีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการป้องกันปัญหา และครูที่ปรึกษาควรมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา

4.5 มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านการส่งต่อนักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูที่ปรึกษาควรส่งข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้องของนักเรียนที่ต้องการส่งต่อ ควรมีการประสานงานกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ที่รับการส่งต่ออย่างสม่ำเสมอ และครูที่ปรึกษาควรส่งต่อนักเรียนก่อนที่จะเกิดปัญหาบานปลาย

โพสต์โดย จุ๋ม : [24 มี.ค. 2561 เวลา 02:54 น.]
อ่าน [929] ไอพี : 101.108.80.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ