ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓

(พรหมรวมมิตร)

ผู้วิจัย : นางสาวสร้อยกัญญา โพธิสมภาพวงษ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)

ที่ปรึกษา : นางสาวสุวิชา พวงจันทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) เป็นการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse,2008,p 1)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) เพื่อวิเคราะห์สภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยพร้อมตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กับสภาพความเป็นจริงของการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือ และการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และเพื่อสังเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบวิจัยแบบเชิงทดลอง (Pre Experimented Design) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง มีการทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้(The One – Group Pretest – Posttest Design)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียนถึงความต้องการ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการโรงเรียนและครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)จำนวน 1 ฉบับ

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการที่อยู่บนพื้นฐานมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้สอน วัตถุประสงค์รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปัน สาระและกระบวนการ กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาและการวัดผลและประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ 2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และ 3) มีส่วนร่วมในการประเมินผลและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมผู้เรียน 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมและ 3) ขั้นประเมินผล

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) เท่ากับ 84.39/84.24 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดประสบการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดประสบการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด (X- = 4.90, =0.91)

ผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X- = 2.76, X-=0.43)

ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ คือ ครูผู้สอนควรมีบุคลิกลักษณะ มีความรู้ตามสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ชัดเจน มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปัน ครูผู้สอนควรติดตามผลการบันทึกพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัยและแสดงให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการติดตามพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันดังกล่าว อีกทั้งยังเป็น การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูผู้สอนซึ่งผลการมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันส่งผลถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อติดตามและประเมินความคงอยู่ของพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม

2. ควรมีการศึกษาวิจัยหรือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันของเด็กปฐมวัย ที่เหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปกครองนักเรียน

3. ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครอง มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ เช่น การให้ความร่วมมือ การกล้าแสดงออก เป็นต้น

4. ควรมีการศึกษาหรือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และสติปัญญา เป็นต้น

โพสต์โดย su : [19 มี.ค. 2561 เวลา 12:39 น.]
อ่าน [923] ไอพี : 125.26.144.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ