ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้แบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนช

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ผู้ศึกษา นางสาวอนุตา ดียิ่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม กองการศึกษาเทศบาล

นครระยอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและ

การเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน- หลังเรียนด้วยแบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓๘ คน ซึ่งได้มาจาการเลือกด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยคือ แบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๗ เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ

ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพ ๘๖.๔๖/๘๘.๙๔

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(๘๐/๘๐) และดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาแบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

มีค่าดัชนีเท่ากับ ๐.๖๒๘๓ หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๓

๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วย

แบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๓. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกภาษาไทย

ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตั้งเกณฑ์ไว้ร้อยละ ๗๕ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .๐๕

๔. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๘ ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปได้ว่า จากการใช้แบบฝึกภาษาไทยส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนมีพื้นฐานทักษะทางภาษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดที่ถูกต้อง ชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพในการนำไปใช้ประกอบการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือใช้เพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ

โพสต์โดย อ้อ : [26 ธ.ค. 2560 เวลา 08:58 น.]
อ่าน [645] ไอพี : 202.29.182.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ