ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกระแชงวิทยา

ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงตา อัมภรณ์

หน่วยงาน โรงเรียนกระแชงวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกระแชงวิทยา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการ

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนกระแชงวิทยาโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีรายละเอียดดังนี้ ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม(Context) ประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ประเมินด้านกระบวนการ (Process) และประเมินด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อนักเรียนในการแสดงพฤติกรรมหลังการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 3) เพื่อนาผลการประเมินโครงการเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน จานวน 649 คนโดยกาหนดวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified

Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย

(Simple Random Sampling) ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน ผู้ปกครอง จานวน 649 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองนักเรียนสัมพันธ์กับการ

สุ่มตัวอย่างของนักเรียน ครู จานวน 45 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน

โดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive

Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

(Rating Scale) จานวน 2 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 0.6 - 1.0 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โดยประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาวะ

แวดล้อม ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก (  = 4.23 , S.D. = 0.64)

2. ผลการประเมินโครงการแยกในรายด้านทั้ง 4 ด้าน สรุปผล ดังนี้

2.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.16

, S.D. = 0.66)

2.2 ด้านปัจจัยนาเข้า ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมิน พบว่า มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (  = 4.13

, S.D. = 0.65)

2.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.34

, S.D. = 0.62)

2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 4.30 , S.D.

= 0.61)

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนักเรียนในการแสดงพฤติกรรมหลังการส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1 ผลการประเมินนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

(  = 4.53 , S.D. = 0.56)

3.2 ผลการประเมินนักเรียน ด้านความมีวินัย อยู่ในระดับมากที่สุด

(  = 4.52 , S.D.= 0.57)

3.3 ผลการประเมินนักเรียน ด้านความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมากที่สุด

(  = 4.52 , S.D. = 0.53)

3.4 ผลการประเมินนักเรียน ด้านความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุด

(  = 4.52 , S.D.= 0.58)

3.5 ผลการประเมินนักเรียน ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ในระดับมาก

(  = 4.49,S.D. = 0.51)

3.6 ผลการประเมินนักเรียน ด้านมุ่งมั่นในการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด

(  = 4.59 , S.D. = 0.59)

โพสต์โดย ก้อย : [4 ก.ย. 2560 เวลา 10:05 น.]
อ่าน [793] ไอพี : 110.78.172.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ