ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานกระบวนการสร้างแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานกระบวนการสร้างแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

โดยประยุกต์ใช้การศึกษาชั้นเรียน

ผู้วิจัย นางวรินทร พรมขันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปีที่ทำวิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากระบวนการสร้างแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ สื่อสารทางคณิตศาสตร์ และ ศึกษาบทบาทของผู้ร่วมสร้างแผนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการวิจัย มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินการวิจัย มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และมีการประยุกต์ใช้การศึกษาชั้นเรียน เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และสร้างแผนการเรียนรู้ ระยะที่ 3 หลังดำเนินการวิจัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดกระบวนวิจัยในส่วนของการประยุกต์ใช้การศึกษาชั้นเรียนนั้นมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกำหนดปัญหา ขั้นวางแผนบทเรียน ขั้นนำแผนการสอนไปใช้จริงในห้องเรียน ขั้นประเมินผลบทเรียนและสะท้อนผลบทเรียน และขั้นปรับปรุงบทเรียน ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของระยะที่ 2 ของการวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้วิจัย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน ซึ่งแผนการเรียนรู้ที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นนั้น นำไปใช้สอนนักเรียนเตรียมความพร้อมเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ บันทึกการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ และวีดีทัศน์ ซึ่งเครื่องมือต่างๆ นำไปใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินการวิจัย หลังจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า

กระบวนการสร้างแผนการเรียนรู้ การใช้กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น ส่งเสริมให้เกิดแผนการเรียนรู้ที่ดี สาเหตุที่ทำให้แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ได้ผลดี เพราะการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการวิจัย ทั้งหมดทุกคนในการวางแผนบทเรียนร่วมกัน ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการ วางแผนว่าแผนการเรียนรู้ที่ต้องการนั้นไม่ได้เน้นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การแสดง ความคิดเห็น การนำเสนองาน และจากการที่ครูผู้สอนมีประสบการณ์แตกต่างกัน จึงทำให้มีมุมมอง ที่หลากหลาย ในการคิดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นแผนการเรียนรู้ที่ได้กิจกรรมจึงมีความหลากหลาย นักเรียนชื่นชอบ และจากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน การสัมภาษณ์นักเรียน การ สะท้อนคิดกับผู้เข้าร่วมการวิจัยและสะท้อนด้วยตัวเองโดยการดูจากวีดีทัศน์ พบว่านักเรียนให้ ความร่วมมือ ตั้งใจและสนุกสนาน เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม “วางแผนจับจ่าย” และ “The present” ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมทั้งสอง เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติในสถานที่จริง คือ วางแผนรายการซื้อของ และมีการซื้อของสถานที่จริง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบัติ จึงทำให้ นักเรียนสนุก อีกทั้งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ถกเถียง อภิปราย กันอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งของ ราคาประมาณของสิ่งของ

สำหรับบทบาทของผู้ร่วมสร้างแผนการเรียนรู้ ในขั้นตอนของการนำแผนการเรียนรู้ไปใช้สอนจริง พบว่าการที่มีผู้ร่วมวิจัยไปร่วมกัน สังเกตการณ์ในชั้นเรียน จะทำให้ได้เห็นมุมมองในการถ่ายทอดแผนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป เพราะรูปแบบ บุคลิก ของครูผู้สอนย่อมแตกต่างกันออกไป ครูสมาชิกในกลุ่มอาจมีการนำรูปแบบ บางอย่างไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป และการที่มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในชั้นเรียนจะเหมือนกระจกสะท้อนช่วยให้ครูผู้สอนรู้ว่า เนื้อหาครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตามข้อตกลงตามที่ได้สร้างร่วมกันนั้นหรือไม่ ควรปรับปรุงบทเรียนด้านใดบ้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ได้รู้ว่า แผนการเรียนรู้ที่ได้ร่วมสร้างกันขึ้นมานั้นเมื่อนำไปสอนจริงแล้วส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการ สื่อสารกันหรือไม่อย่างไร บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งขึ้นร่วมกันหรือไม่ ซึ่งแผนการเรียนรู้ที่ได้ สร้างขึ้นร่วมกันนั้น ส่วนใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ได้ตั้งไว้

หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ร่วมกันสะท้อน คิดถึงแผนการเรียนรู้ร่วมกันนั้น ทำให้มีข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการเรียนรู้และ ใช้แผนการเรียนรู้ครั้งต่อไป ซึ่งในการวิจัยนี้พบว่าแผนการเรียนรู้ที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นส่วนใหญ่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสาร และสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น การพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น การนำเสนองานโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ แต่ข้อมูลที่นำมาสะท้อนผลร่วมกันยังมีไม่มาก เพราะสมาชิกที่ร่วมกันสังเกตการณ์ในชั้นเรียนมีเพียง 1 หรือ 2 คน จึงทำให้มีประเด็นน้อย เมื่อนำมาสะท้อนคิดและปรับปรุงแผนการเรียนรู้

จากการสังเกตและสะท้อนด้วยตัวเอง โดยการดูจากวีดีทัศน์ของผู้วิจัยพบว่า ข้อดีของ กระบวนการประยุกต์ใช้การศึกษาชั้นเรียนในการสร้างแผนการเรียนรู้ คือการศึกษาชั้นเรียนเอื้อ ประโยชน์ให้ครูได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ครูเห็นความต่อเนื่องในการพัฒนาแผนการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน ของไมตรี อินทร์ ประสิทธิ์ (2547) เพราะหากครูมีการร่วมกันวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นจะเป็นการพัฒนาความรู้ความ เข้าใจต่อการวางแผนการสอน และเมื่อมีการสังเกตการณ์ร่วมกันในชั้นเรียนและสะท้อนคิดร่วมกัน หลังจากเสร็จสิ้นจะทำให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ และในการประเมินผลและสะท้อนผลบทเรียนร่วมกัน ทำให้เห็นกระบวนการของการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการนำ แผนการเรียนรู้ที่ได้วางร่วมกันวางแผนไว้ไปสอนจริงในห้องเรียน การร่วมกันสังเกตการณ์ ผู้เรียน ว่านักเรียนเกิดทักษะการสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ และวิธีการของครูที่ใช้ในการสอนมีความสอดคล้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร นอกจากนั้นในการประเมินผล และสะท้อนผลบทเรียนร่วมกัน ทำให้ฝึกให้เกิดการยอมรับ การรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งข้อมูลที่นำมาปรับปรุงมาจากห้องเรียนจริง จะยิ่งส่งเสริมให้แผนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

จากข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างแผนการเรียนรู้ แม้ว่าทุกคนจะไม่ได้มีส่วนร่วมตลอดเวลา แต่แผนก็ยังมีความต่อเนื่อง เพราะมีการสื่อสารให้ข้อมูลกับครูผู้สอนที่ไม่ได้เข้าร่วม เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และยังคงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ

จากกระบวนการสร้างแผนการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์ใช้การศึกษาชั้นเรียนนั้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าในทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาและบุคลากร เพื่อร่วมกันทำงานค่อนข้างมาก แต่จากการทำ วิจัยครั้งนี้พบว่า ความร่วมมือของผู้ร่วมวิจัยในการเข้าร่วมกระบวนการทั้งหมด อยู่ในระดับที่เพิ่ม มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในการทำงานร่วมกันเกิดการเรียนรู้และเห็นผลผลิต ของกลุ่มที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย Toy varin : [15 ส.ค. 2560 เวลา 07:05 น.]
อ่าน [961] ไอพี : 113.53.47.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ