ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร

โรงเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ที่แตกต่างกันอาจจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วย ชุดการเรียน เป็นสื่อแห่ง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องที่จะศึกษา

การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80

2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างหลังเรียนและ

ก่อนเรียน ด้วยชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น และ 4) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียน

ประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนห้วยกระเจา

พิทยาคม อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 8 จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ านวน

5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม จ านวน 7 แผน รวมแผนการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน เวลา 17 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อ

ตั้งแต่ 0.60 – 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.30 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.91 4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.39 –

0.94 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test

(แบบ Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.22/83.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบ

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า

ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.7253 ซึ่งหมายความว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ท าให้นักเรียนมีนักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.53

3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม สรุปโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

ที่ตั้งไว้ สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ต่อไป

โพสต์โดย กันต์ : [1 ก.ค. 2560 เวลา 20:28 น.]
อ่าน [585] ไอพี : 182.232.129.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ