ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ปีการศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข

ปีที่ประเมิน 2559

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดังนี้

1. เพื่อประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

2. เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

3. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

วิธีการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ประกอบ ด้วย 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context ) ด้านปัจจัย (Input ) ด้านกระบวนการ (Process ) และด้านผลผลิต ( Product)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรโรงเรียนบ้านเตาแดก ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ครูผู้สอน จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 47 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 47 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 2 ฉบับ คือ

1. แบบประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559

2. แบบเก็บข้อมูลตามสภาพจริง เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สมรรถนะสำคัญของนักเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O – net และ NT

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

1. การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเตาแดก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 หลังการดำเนินโครงการ โดยรวมทุกด้าน พบว่า บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีความเหมาะสมและมีการดำเนินการ อยู่ในระดับ มาก ( = 4.27 ,

S.D. = 0.27 ) และเมื่อจำแนกผลการประเมินโครงการ ทั้ง 4 ด้าน ปรากฏผล ในแต่ละด้าน ดังนี้

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) เกี่ยวกับ การดำเนินงาน นโยบายโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ หลักการ เป้าหมายของโครงการ วิธีดำเนินการโครงการ การจัดบรรยากาศการดำเนินงานและการร่วมมือ ระหว่างบุคลากร พบว่า มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก ( = 4.27 , S.D. = 0.27)

1.2 ด้านปัจจัย (Input) เกี่ยวกับ บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ

วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ พบว่า มีความพอเพียงของทรัพยากร อยู่ในระดับ มาก ( = 4.24 , S.D. = 0.32)

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) เกี่ยวกับ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา การจัดกรอบแนวคิด การวางแผนดำเนินงาน การดำเนินโครงการ การดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศ ติดตามกำกับ การประเมินผล การวิเคราะห์และนำผลมาประเมิน และการรายงานการดำเนินงานเป็นระบบ พบว่า มีความสำเร็จและมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก

( = 4.31 , S.D. = 0.24)

1.4 ด้านผลผลิต (Product) เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานโครงการ ในด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู พบว่า มีความสำเร็จและมีคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก ( = 4.32 , S.D. = 0.24) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า มีความสำเร็จและมีคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก ( = 4.17 , S.D. = 0.27)

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้าน เตาแดก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดังนี้

2.1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 พบว่า จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.09 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.2 ผลการประเมินสมรรถสำคัญของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 พบว่า จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.75 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน ของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 พบว่า จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.94 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2559 พบว่า จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.94 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.4 ผลการทดสอบ O – net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 44.86 คะแนน ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

2.5 ผลการทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน 62.43 คะแนน ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

โพสต์โดย เพลิน : [27 มิ.ย. 2560 เวลา 21:46 น.]
อ่าน [729] ไอพี : 122.155.35.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ