ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

ผู้ประเมิน : นายสุริยา สนูบุตร

การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 156 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 10 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูจำนวน 11 คน ซึ่งได้มากจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) นักเรียน จำนวน 70 คน ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากจากรายชื่อนักเรียนทั้งหมด และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 58 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยภาพรวมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยด้านสภาพแวดล้อมของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น และ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ตามลำดับ ส่วนด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า มีผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นกัน คือ นักเรียนมีการปฏิบัติเป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 73.56

เพื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้

1.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ด้านสภาวะแวดล้อม (Contexts) ของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมโครงการมีความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ การประเมินที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า

1.1.1 ผลการประเมินด้านสภาพวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เกี่ยวกับประเด็น ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด การประเมิน พบว่า มีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุดทุกตัวชี้วัด และผล การประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด

1.1.2 ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เกี่ยวกับความเหมาะสมและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการโดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และผลการประเมินรายตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด โดย หลักการและเหตุผลระบุสภาพปัจจุบัน ปัญหาชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Inputs) พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดเช่นกัน โดยคู่มือการดำเนินงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการมีความรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรมโครงการ และ ครูมีความถนัดตรงกับกิจกรรมโครงการที่ได้รับมอบหมาย ,งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ

1.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Processes) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดย กระบวนการดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการวางแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ และมี การตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอตามลำดับ

1.4 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ด้านผลผลิตของโครงการ (Products) พบว่า

1.4.1 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนที่ปฏิบัติเป็นประจำ ร้อยละ 73.56 และที่ปฏิบัติเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.44 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนที่กำหนดไว้ คือ มีการปฏิบัติเป็นประจำร้อยละ 70 ขึ้นไป เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดเช่นกัน โดย นักเรียนชอบให้ผู้ปกครองซื้อหนังสือให้อ่าน มีจำนวนสูงสุด คือ45 คิดเป็นร้อยละ 77.59 รองลงมาคือ นักเรียนชอบเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านให้สมาชิกในบ้านฟัง มีจำนวนสูงสุด เท่ากับ 44 คิดเป็นร้อยละ 75.86 และ นักเรียนมักพูดว่าหนังสือมีประโยชน์หรือแนะนำให้สมาชิกในบ้านอ่านหนังสือ นักเรียนจะอ่านหนังสือโดยไม่ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตักเตือน นักเรียนมักจะยืมหนังสือจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้าน มีจำนวนเท่ากับ 43 คิดเป็นร้อยละ 74.14

1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการทุกตัวชี้วัดเช่นกัน โดย การจัดกิจกรรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น และ การจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ผู้ประเมินโครงการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านสภาพวะแวดล้อมของโครงการ (Contexts) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ และความเหมาะสม ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไปเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียน และของหน่วยงานต้นสังกัดคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

1.2 ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Inputs) ที่สนับสนุนให้โครงการประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่มีความเพียงพอในระดับมาก แต่ยังมีบางปัจจัยมีความเพียงพอในอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนมีคุณภาพน้อยลงตามสัดส่วนของปัจจัยสนับสนุนได้ ดังนั้นประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มปัจจัยเบื้องต้นให้เพียงพอสำหรับการสนับสนุนโครงการก่อนดำเนินงานโครงการคือ ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ให้มีความเพียงพอเพิ่มขึ้นต่อไป

1.3 ผลการประเมินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมด้านกระบวนการดำเนินงาน โครงการ(Processes) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนควรคำนึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นคือ การนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการดำเนินงานระหว่างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และควรนำผลการการตรวจสอบทบทวนคุณภาพไปนิเทศเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน โครงการเพื่อให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

1.4 ผลการประเมินโครงการ ด้านผลผลิต (Outputs) พบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ซึ่งผลผลิตมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งนิสัยรักการอ่านของนักเรียน คือ นักเรียนมีการปฏิบัติเป็นประจำคิดเป็นร้อยละ 73.56 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการที่กำหนดไว้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมโครงการทั้ง 16 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครั้งต่อไปควรเพิ่มจำนวนกิจกรรมและความหลากหลายในรูปแบบของการจัดกิจกรรม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น

1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ครู นักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรบรรจุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าที่บ้านของนักเรียนเอง อาทิ กิจกรรมอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังก่อนนอน กิจกรรมอ่านทบทวนบทเรียนประจำวันให้ผู้ปกครองฟัง เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการครั้งต่อไป

2.1 การประเมินครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นการประเมิน โดยการตรวจสอบความเป็นไปได้ของกิจกรรมว่ากิจกรรมใดส่งผลต่อการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับใด เพื่อคัดเลือกการปรับปรุงหรือขยายขอบเขตของกิจกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป

2.2 การประเมินโครงการครั้งต่อไปควรเพิ่มประเด็นในการประเมิน คือ การประเมินความคุ้มค่าของการจัดทำโครงการโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

2.3 จากการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว พบว่า สามารถจัดทำได้ในทุกโรงเรียน ทุกระดับเพียงแต่ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา บริบทของสถานศึกษา ความพร้อม สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือท้องถิ่น และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในระยะยาวและยั่งยืนในการพัฒนาการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน

2.4 ควรมีการประเมินความคงสภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวเป็นระยะ

2.5 ควรนำกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และช่วยเสริมสร้างทักษะในการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน

โพสต์โดย yuy : [27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:52 น.]
อ่าน [622] ไอพี : 223.204.216.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ