ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWA

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นายสถาน ปรางมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพผู้เรียนและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3)ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2559 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 268 คน ครูผู้สอน จำนวน 20 คน ผู้ปกครอง จำนวน 268 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง

0.820 – 0.904 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559 ปรากฏดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมีความคิดเห็นว่าด้านบริบทของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( x- = 4.65, S.D. = .48 ) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน และรองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าบริบทของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม (x- = 4.59, S.D. = .54 ) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.58, S.D. = .54) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้าน บุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด ( x- = 4.64, S.D. = .48 ) รองลงมา ได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x- = 4.60, S.D. = .58 ) ส่วนด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x- = 4.52, S.D. = .59 ) ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครูมีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการ

ของโครงการ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( x- = 4.59, S.D. = .55 )

ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการของโครงการมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม

( x- = 4.54, S.D. = .58 )ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ส่วนกลุ่มผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าด้านกระบวนการของโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x- = 4.52, S.D. = .56 )

อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2559

จำแนกเป็น

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน และกลุ่มครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด (x- = 4.55, S.D. = .57, .55 ) ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน รองลงมาและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กลุ่มผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

ปีการศึกษา 2559 ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( x- = 4.54, S.D. = .57 ) ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

ปีการศึกษา 2559 ว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( x- = 4.55,

S.D. = .53 ) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มครู และกลุ่มผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2559 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ( x-= 4.53, S.D. = .55, .56 ) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน

4.3 ผลการวิเคราะห์ร้อยละระดับผลการประเมินดีเยี่ยม(3)และค่าเฉลี่ยระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ทั้ง 8 ข้อ ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2558 –2559 พบว่า ภาพรวมปีการศึกษา 2559มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน โดยปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยรวมระดับผลการประเมินดีเยี่ยม(3) ร้อยละ 72.04 และ ระดับผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 2.46 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน และปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยรวมระดับผลการประเมินดีเยี่ยม(3) ร้อยละ 73.09และ ระดับผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 2.47 ผ่านเกณฑ์ประเด็นการประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Mode โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกรายการที่ประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาปีการศึกษา 2559อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ( x- = 4.61, S.D. = .49 ) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ( x- = 4.60,

S.D. = .52 )ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x- = 4.54, S.D. = .52 ) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ SAWAI Model โรงเรียนบัวเจริญวิทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ควรนำขั้นตอนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ SAWAI Model ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่ต้องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน และมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนบัวเจริญวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน

3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโดยใช้เทคนิคและรูปแบบอื่นๆ

2. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมย่อยที่สอดคล้องกับ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบที่มีความหลากหลายของกิจกรรมโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ

โพสต์โดย นาท : [26 มิ.ย. 2560 เวลา 22:00 น.]
อ่าน [987] ไอพี : 223.205.236.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ