ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านหนองพันทา ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โรงเรียนบ้านหนองพันทา ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน/ผู้ศึกษา : นายอนันต์ นุสนธ์

ปีที่รายงาน : 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้านหนองพันทา ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม

ของโครงการ ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการของ Daniel L.Stufflebeam หรือรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 228 คน ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารและผู้แทนครู) นักเรียน จำนวน 104 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 104 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามผู้บริหาร ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้สำหรับการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2) แบบสอบถามนักเรียน ใช้สำหรับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ และ 3) แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียนใช้สำหรับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ และการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ โดยใช้วิธีการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดังนี้ ฉบับที่ 1 เท่ากับ .836 ฉบับที่ 2 เท่ากับ .847 และฉบับที่ 3 เท่ากับ .814 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2) ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการประเมินปัจจัยการดำเนินโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

4) ด้านผลผลิตของโครงการ ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการประเมินผลผลิตของโครงการภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

5) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้

1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ควรให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ว่ามีอะไรบ้าง อย่างชัดเจน

2) ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ ควรมีการจัดหางบประมาณ/แหล่งงบประมาณ จาก

หลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการ

3) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ควรให้ความรู้ แก่ครูและบุคลากร และบุคคลที่จะเป็น ผู้ประเมินผลกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่องและครบทุกกิจกรรม

4) ด้านผลผลิตของโครงการ ควรจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง, ควรกำหนดให้มีกิจกรรมการเฝ้าระวัง ภาวะ การเจริญเติบโตของนักเรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียน รวมถึงการปรับ “ลด-เพิ่ม” พฤติกรรมการบริโภคและไม่บริโภคของนักเรียน เพื่อให้มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตสมวัย, และ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1-2 วัน หลังเลิกเรียน และทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ โรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคมแก่นักเรียนเพิ่มมากขึ้น และควรจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรในโรงเรียนมากขึ้น และรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับบุคลกรในชุมชน

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในการประเมินครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาและใช้ รูปแบบหรือแนวทางอื่น ที่นอกเหนือจากการประเมินโครงการรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ของโรงเรียนบ้านหนองพันทาสำหรับการพัฒนาโครงการต่อไป

2) ควรมีการศึกษาความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพที่ดี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพันทาในปีต่อๆ ไป

โพสต์โดย โอ๋ : [21 มิ.ย. 2560 เวลา 20:19 น.]
อ่าน [1090] ไอพี : 182.52.210.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ