ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพื่อการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ(Sequences) ชั้นมัธ

ชื่อเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพื่อการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ(Sequences) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา นายเสนีย์ จินตกสิกรรม

สถานศึกษา โรงเรียนแม่สันวิทยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพื่อการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ(Sequences) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ(Sequences) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ(Sequences) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ (Sequences) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ(Sequences) (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ(Sequences) (5) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ(Sequences) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน ให้มีคะแนนสูงขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่สันวิทยา จังหวัดลำปาง ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลำดับ(Sequences) (2) คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลำดับ(Sequences) (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลำดับ(Sequences) (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลำดับ(Sequences) (5) แบบทดสอบท้ายบทเรื่องลำดับ(Sequences) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย ชี้แจงการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับ(Sequences) แก่นักเรียน นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลำดับ(Sequences) ไปทดสอบกับนักเรียน ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับ (Sequences) รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกคะแนนระหว่างเรียนตามที่วางแผนไว้ นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลำดับ(Sequences) ไปทดสอบกับนักเรียน หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับ(Sequences) รวบรวมคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน นำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลำดับ (Sequences)จำนวน 10 ข้อ ไปสอบถามนักเรียนและนำแบบทดสอบท้ายบทเรื่องลำดับ (Sequences) ไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อสรุปการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการผ่านเกณฑ์การประเมินจากการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หาความยากง่าย (P)ของข้อสอบ หาอำนาจจำแนกของข้อสอบ(r) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ (Sequences) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.65/88.84 โดยชุดที่ 1 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.30/85.71 ชุดที่ 2 การหาพจน์ต่างๆของลำดับเลขคณิต มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.54/89.64 ชุดที่ 3 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.61/89.64 และชุดที่ 4 การหาพจน์ต่างๆของลำดับเรขาคณิต มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 87.14/90.36 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ(Sequences) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ(Sequences) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7091 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ คือ 0.50

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ(Sequences) หลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการเรียนซ่อมเสริมโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ(Sequences) โดยมีค่าเฉลี่ย ( )= 4.75 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.41 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจที่สอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงเป็นลำดับแรกได้แก่แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์มีขนาดรูปเล่มน่าสนใจ รองลงมาคือแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์มีแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ฝึกอย่างเพียงพอและเหมาะสม และแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เรื่อง ลำดับ (Sequences) สูงขึ้น ส่วนรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นลำดับสุดท้ายคือแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน

5. หลังจากการสอนซ่อมเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลำดับ(Sequences) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่สันวิทยา ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน มีคะแนนสูงขึ้นจำนวน 28 คน หรือเท่ากับร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 28 คน หรือเท่ากับร้อยละ 100 นั่นคือ ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคะแนนสูงขึ้นและสอบผ่านทุกคน

โพสต์โดย เส : [18 มิ.ย. 2560 เวลา 11:07 น.]
อ่าน [539] ไอพี : 171.4.242.136
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ