ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สังก

ชื่อผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายวันเผด็จ มีชัย

สถานศึกษา โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่จัดทำผลงาน 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน

เปรมติณสูลานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนำเข้า

3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต โดยใช้หลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน ทั้งสิ้น 559 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

แบบประเมิน และแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ 1) นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียงสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 2) หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3) การดำเนินการโครงการเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และชุมชน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู เกี่ยวกับความเพียงพอด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ 2) งบประมาณที่ใช้จ่ายและสนับสนุนมีความเหมาะสมในการดำเนินงานของโครงการ 3) อาคารสถานที่ในโรงเรียนมีความเหมาะสม เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครู เกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติงานด้านกระบวนการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ 1) มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการ อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 2) มีการประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงรายละเอียดของระบบ

การดำเนินงานโครงการ 3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงลำดับความคิดเห็น

3 อันดับแรก คือ 1) ห้องปฏิบัติการแต่ละประเภทมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้บริการ 2) มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

3) การปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบและโครงสร้างที่กำหนด

4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ในโครงการ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 2) นักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักว่าแหล่งเรียนรู้ เป็นหัวใจสำคัญของ

การเรียนรู้ 3) นักเรียนสามารถนำทักษะศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาต่างๆได้

4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ 1) โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนตรงตามความต้องการของนักเรียน 2) โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 3)โรงเรียนเสริมสร้างระเบียบ วินัย คุณธรรม ในการใช้และรักษาแหล่งเรียนรู้

4.4 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลำดับความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ 1) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 2) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3) โรงเรียนจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

โพสต์โดย สิท : [21 มี.ค. 2560 เวลา 11:07 น.]
อ่าน [971] ไอพี : 110.77.238.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ