ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางจริยา แซ่อุย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (LPPAE Model ) และมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3) เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4) เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดประชานิมิตร ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ใช้วิธีการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากจำนวนห้องเรียน 3 ห้อง ที่ได้รับการจัดแบบคละกันซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ำ จำนวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้คือ 1.แบบสอบถามเพื่อศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐานด้านการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารและความสุขในการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน ๆละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Lead in with game and song) 2.ขั้นนำเสนอ (Presentation)3.ขั้นฝึก (Practice)4. ขั้นนำไปใช้ (Application and Production)5.ขั้นประเมินผล(Evaluation )ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการหาดัชนีประสิทธิภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่คะแนนค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ในแต่ละแผนและสรุปทุกแผน จากการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนของผู้เรียนโดยอิงเกณฑ์ร้อยละ80/80 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ :2550:136)การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทำข้อสอบก่อนและหลังที่ใช้รูปแบบที่สร้างขึ้นผู้วิจัยได้ทดสอบค่า (t-test) ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังที่ใช้ข้อสอบวัดความสามารถในการสื่อสารโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้โดยแปลระดับความคิดเห็นซึ่งดัดแปลงมาจากลิเคอร์ท (Likert.Quoted in Best 1986:181-182)ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับการประเมินให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Lead in with game and song) 2.ขั้นนำเสนอ (Presentation)3.ขั้นฝึก (Practice)4. ขั้นนำไปใช้ (Application and Production)5.ขั้นประเมินผล (Evaluation )2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) เท่ากับ 80/80 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสุขในการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย ืningning : [3 มี.ค. 2560 เวลา 07:38 น.]
อ่าน [662] ไอพี : 116.58.253.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ