ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัด

ชื่อรายงาน : รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ชื่อผู้รายงาน : นายทวีศักดิ์ อุ่มเกตุ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย

สังกัดเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ปีการศึกษา : 2558

บทคัดย่อ

การศึกษารายงานการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐาน กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น สังกัดเทศบาลตำบลแวงน้อย โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 5 คน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย จำนวน 140 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 286 คน โดยใช้ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด ได้แก่ 1) ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 5 คน รวม 6 คน 2) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย จำนวน 140 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้พรรณนาวิเคราะห์และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.25) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 15.75) ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียน (ร้อยละ 95.89) ครูผู้สอน (ร้อยละ 3.42) และผู้บริหาร (ร้อยละ 0.7) ระดับการศึกษาจบการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.71) รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 13.70 ) สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 2.74) และข้อมูล นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.71) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 44.28) กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (ร้อยละ 20.00)

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)

ผลการประเมินรายงานการพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย โดยภาพรวมด้านสภาวะแวดล้อม มีผลการประเมิน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากโรงเรียนมีการสำรวจปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน คือ นักเรียนมีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความประหยัด / ออม ความกตัญญูกตเวที และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และโรงเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ทำให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

2. ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input Evaluation)

ผลการประเมินรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย โดยภาพรวมด้านปัจจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากโรงเรียน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ และกิจกรรมเข้าวัดทำบุญทุกวันพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

ผลการประเมินรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย โดยภาพรวมด้านกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความชัดเจน แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน มีกิจกรรมครบทุกด้าน บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนนักเรียน พบว่า ผลการประเมินภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ มีการกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในแนวการปฏิบัติ การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ผลการประเมินรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความประหยัด / ออม และความกตัญญูกตเวที และนักเรียน มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยทั่วไปเป็นที่พอใจของครู และผู้ปกครอง ส่วนนักเรียน มีผลการประเมินภาพรวมด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือมีการแก้ไขความประพฤติของตนเองไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้มากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และนักเรียนรู้จักหลักธรรมในชีวิตประจำวันและอธิบาย ความหมายของแต่ละหลักธรรมได้

สรุป ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการ และเป็นที่พึงพอใจของครู และผู้ปกครอง

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ศักดิ์ : [30 ม.ค. 2560 เวลา 22:55 น.]
อ่าน [732] ไอพี : 49.228.114.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ