ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะชีววิทยา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะชีววิทยา

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน นายกมลรัชต์ ภูบุญล้น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะชีววิทยา เรื่อง

การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะชีววิทยา และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ประชากรที่ใช้ใน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ห้องเรียน 44 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 44 คน

ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื้อหาที่ใช้คือ เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะชีววิทยาจำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 7 ฉบับ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 10 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Raiting Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะชีววิทยาและแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.72 มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.80 และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้ง 7 ฉบับเท่ากับ 0.64, 0.60, 0.65, 0.61, 0.68, 0.60 และ 0.65 ตามลำดับ

มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.70 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.80 และแบบสอบถามความพึงพอใจค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ใช้วิธีการทดลองแบบ One-Group Pre test - Post test Design จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมทางการเรียน พฤติกรรมกลุ่ม ตรวจสอบผลงานนักเรียน ประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน และทดสอบหลังเรียน นำข้อมูลที่ได้

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบท้ายแบบฝึกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลัง โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า

1. แบบฝึกทักษะชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.20/86.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่เรียนเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้แบบฝึกทักษะชีววิทยา เท่ากับ 0.7560

3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแต่ละแบบฝึกทักษะชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกชุด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียน

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้แบบฝึกทักษะชีววิทยา อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ไมตรี : [13 ม.ค. 2560 เวลา 09:21 น.]
อ่าน [498] ไอพี : 134.236.246.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ