ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

ชื่อผู้ศึกษา : นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่

ปีการศึกษา : 2558

ผลการใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม-

ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา-อุปถัมภ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริม

การเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา-อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา-อุปถัมภ์ จำนวน 13 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 15 แผน เวลาเรียนจำนวน 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ-วงศาอุปถัมภ์ เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เป็นแบบประเมินระดับคุณภาพโดยสร้างเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (มาก ปานกลาง น้อย) จำนวน 10 ข้อคำถาม

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม-

ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นำไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample) และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 86.95 / 85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80 /80 โดยเล่มที่ 1 มีค่าเท่ากับ 85.93/ 85.19 เล่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 88.15 / 85.19 เล่มที่ 3 มีค่าเท่ากับ 88.89/ 85.19 เล่มที่ 4 มีค่าเท่ากับ 87.41/ 85.19 เล่มที่ 5 มีค่าเท่ากับ 86.67 / 85.19 เล่มที่ 6 มีค่าเท่ากับ 85.93 / 85.19 เล่มที่ 7 มีค่าเท่ากับ 87.41 / 85.19 เล่มที่ 8 มีค่าเท่ากับ 88.15 / 85.19 เล่มที่ 9 มีค่าเท่ากับ 86.67 / 85.19 เล่มที่ 10 มีค่าเท่ากับ 85.93 / 85.19 เล่มที่ 11 มีค่าเท่ากับ 86.67 / 85.19 เล่มที่ 12 มีค่าเท่ากับ 85.93 / 85.19 และ เล่มที่ 13 มีค่าเท่ากับ 86.67 / 85.19

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยนิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ร้อยละ31.00 ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนร้อยละ63.10 และผลต่างร้อยละ 32.10 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 คะแนน และ 17.04 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานส่งเสริมการเรียนรู้เล่มใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 27 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.34 , s.d. = 0.50) ซึ่งพิจารณารายข้อพบว่ารายการประเมินความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภาพปกมีความสวยงามน่าสนใจ ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน และเนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของนักเรียน ( = 2.48 , s.d. = 0.51) รองลงมา คือ การจัดหน้าสวยงาม อ่านได้สะดวก ( = 2.41 ,

s.d. = 0.50) และต่ำที่สุด คือ ขนาดของหนังสือมีความเหมาะสม ( = 1.96 , s.d. = 0.71)

โพสต์โดย จิตราภรณ์ : [10 ม.ค. 2560 เวลา 18:07 น.]
อ่าน [696] ไอพี : 223.204.131.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ