ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Enjoyed Reading สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา ประทุมวัน นิลสุวรรณ

สังกัด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Enjoyed Reading ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Enjoyed Reading

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 42 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง และแบบแผนการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Enjoyed Reading จำนวน 1 เล่ม ซึ่งมีทั้งหมด 10 บทเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน และแบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ โดยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาในระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกันผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สนุกกับเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 82.48/82.44 ซึ่งถือว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Enjoyed Readingอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 50.06 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.44 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง Enjoyed Reading ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

หัวข้อการศึกษา การศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีการสื่อสาร

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นางประทุมวัน นิลสุวรรณ

วิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยกลวิธีการสื่อสาร ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการพูดภาษาอังกฤษที่เรียนโดยกลวิธีการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหนองคาย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 42 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบแบบสุ่มกลุ่ม แบบแผน ซึ่งการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง แบบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร โดยดำเนินการทดลองในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง และการศึกษาครั้งนี้ได้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน ซึ่งมีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน เฉลี่ยร้อยละ 48.40 และหลังเรียน เฉลี่ยร้อยละ 76.78 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารอยู่ในระดับดี

โพสต์โดย ประทุมวัน : [10 ม.ค. 2560 เวลา 09:25 น.]
อ่าน [636] ไอพี : 1.1.180.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ