ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดการสอน เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมีพื้นฐานหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาประกอบด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชุด ดังนี้

ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล

ชุดกิจกรรมชุดที่ 2 เรื่อง คาร์โบไฮเดรต

ชุดกิจกรรมชุดที่ 3 เรื่อง ลิพิด

ชุดกิจกรรมชุดที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาของกรดไขมัน

ชุดกิจกรรมชุดที่ 5 เรื่อง โปรตีน

ชุดกิจกรรมชุดที่ 6 เรื่อง โปรตีนในร่างกาย

ชุดกิจกรรมชุดที่ 7 เรื่อง กรดนิวคลีอิก

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล จำนวน 1 แผน ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมีพื้นฐานหน่วยการเรียนรู้

สารชีวโมเลกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในแต่ละชุดประกอบด้วย

3.1 คำชี้แจง

3.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

3.3 คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู

3.4 คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

3.5 บัตรคำสั่ง

3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test)

3.7ใบความรู้

3.8 ใบกิจกรรม

3.9 แบบฝึกหัด

3.10 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

3.11บรรณานุกรม

3.12 ภาคผนวก

3.12.1 แนวการตอบใบกิจกรรม

3.12.2 เฉลยแบบฝึกหัด

3.12.3 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

4. ผู้ใช้ควรศึกษาคำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนใช้

1. อ่านคำชี้แจง/คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน

2.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2.2 ศึกษาใบความรู้

2.3 ทำกิจกรรม

2.4 ทำแบบฝึกหัด

2.5 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

3. ตรวจสอบคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

ตรวจสอบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน

จากเฉลย หรือครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย

4. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป

ข้อปฏิบัติในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมีพื้นฐานหน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพครูผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี้

1.ครูผู้สอนต้องศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้าใจ เพื่อให้

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2. ครูผู้สอนเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้พร้อม

3. ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน ครูต้องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้บนโต๊ะ

ประจำกลุ่มให้เรียบร้อยและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และกลุ่มนักเรียน

4. ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่

ของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

4.1 ศึกษาบทบาทของนักเรียนให้เข้าใจก่อนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามรูปแบบซิปปา

4.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน อ่านคำชี้แจงจากบัตรคำสั่ง เพื่อให้นักเรียน

ได้ทราบว่าจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรอย่างไร

4.3 นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ ต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่รบกวนผู้อื่น

4.4 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว นักเรียนต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นให้เรียบร้อยและเก็บเข้าที่เดิม

4.5 เมื่อมีการประเมินผลนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างตั้งใจและรอบคอบ

5. ก่อนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

6. การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ตามกระบวนการของซิปปาดังนี้

ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้

ขั้นที่ 2-3 การแสวงหาความรู้ใหม่/การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

ขั้นที่ 4-5 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม/การสรุปและจัดระเบียบความรู้

ขั้นที่ 6-7 การปฏิบัติและ/หรือ การแสดงผลงาน/การประยุกต์ใช้ความรู้

7. ขณะที่นักเรียนทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องเดินดูการทำงานของนักเรียนแต่ละคน

แต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด หากมีนักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา ครูควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

จนปัญหานั้นคลี่คลาย

8. ครูควรให้การเสริมแรง กล่าวยกย่องชมเชย ให้รางวัลในบางโอกาสแก่นักเรียนที่ทำงานดี

มีผลงานสำเร็จ และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ทำไม่ได้ เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความท้อแท้และเบื่อหน่าย

9. การสรุปผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมรวมของทุกกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มร่วมกัน ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกให้มากที่สุด

10. ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประเมินทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม

11. หลังจากดำเนินการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน

โพสต์โดย ครูปภัสรา : [10 ม.ค. 2560 เวลา 07:42 น.]
อ่าน [905] ไอพี : 10.9.0.85, 1.179.173
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ