ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ ๔-๖

ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ ๔-๖

โรงเรียนประชาพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต ๑

ผู้ศึกษา นางอาแอเสาะ นอรอเอ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนประชาพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

บทคัดย่อ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนประชาพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๑ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๘๐/๘๐

๒) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนประชาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ก่อนและหลังดำเนินการจัดกิจกรรมและ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ โรงเรียนประชาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๑ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนประชาพัฒนา ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ๑) แบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ จำนวน ๑๐ ชุด ๒) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ จำนวน ๒๐ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ และข้อ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม จำนวน ๑๐ ข้อ ดำเนินการสอนในชั่วโมงชุมนุมในระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ของทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใช้เวลาในการสอนรวม ๒๐ ชั่วโมง

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ ๘๖.๐๓ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ ๘๕.๑๑ ดังนั้น ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ มีค่าเท่ากับ ๘๖.๐๓ /๘๕.๑๑

๒. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้แบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่สูงขึ้น โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๑๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๒ ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๕.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๑ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ย ๑๑.๐๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๙

๓. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓

ข้อเสนอแนะ

๑. ครูผู้สอน ควรนำแบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ไปดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกคนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยออกแบบเนื้อหาสาระให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เพราะจากผลการศึกษายืนยันความสำเร็จในการนำไปใช้แล้ว คือ การมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๐๓ /๘๕.๑๑

และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้แบบฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ชุมนุมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

๒. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนในแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อาจอธิบายได้ว่า ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ครูผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนั้นได้พิจารณากำหนดระยะเวลาของแต่ละวันให้เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงที่สุด

โพสต์โดย เสาะ : [12 ธ.ค. 2559 เวลา 13:24 น.]
อ่าน [490] ไอพี : 1.10.168.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ