ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการ เรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก 3) ประเมินกระบวนการของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก และ4) ประเมินผลผลิตของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านตะวันจาก จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน นักเรียนจำนวน 86 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) สถิติร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน() และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.45,  = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ได้แก่ ความสอดคล้องของโครงการกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( = 4.62 ,  = 0.49) ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน ( = 4.57 ,  = 0.50) และความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม( = 4.54 ,  = 0.60)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( = 4.35,  = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ แจ้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการให้คณะครูในโรงเรียนทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง ( = 4.62,  = 0.49) ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอนร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ( = 4.59,  = 0.49) และผู้บริหาร มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการ( = 4.70 ,  = 0.46)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็น ของครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.40,  = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ได้แก่ จัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเรียนร่วมอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ( = 4.52,  = 0.54) เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ อารมณ์ สังคมและการช่วยเหลือตนเองให้กับนักเรียนเรียนร่วม ( = 4.46,  = 0.56) และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่มีความเหมาะสม( = 4.45,  = 0.49)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน บ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.42,  = 0.26) โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ได้แก่ ครูมีทักษะในการสื่อสารกับนักเรียนเรียนร่วมได้ดี( = 4.58,  = 0.51) นักเรียนเรียนร่วมมีสุขภาพจิตดี ( = 4.51,  = 0.48) และนักเรียนเรียนร่วมมีพัฒนาการด้านสติปัญญาดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ( = 4.48,  = 0.47) และระดับ ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,  = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับได้แก่ กิจกรรมในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในด้านร่างกาย ( = 4.49,  = 0.50) นักเรียนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือและปฏิบัติต่อนักเรียนเรียนร่วมอย่างถูกวิธี ( = 4.46,  = 0.60) กิจกรรมในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ( = 4.41,  = 0.49)

โพสต์โดย อร : [8 ธ.ค. 2559 เวลา 13:45 น.]
อ่าน [935] ไอพี : 125.27.187.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ