ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ผู้ศึกษา นางสาวปรียากร พิรพัชยานันท์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ปีที่ศึกษา 2556

บทคัดย่อ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ให้สูงขึ้น

โดยนำหลักการวิจัยปฏิบัติการ เป็นรูปแบบในการดำเนินการพัฒนา มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และการนิเทศภายใน มีกลุ่ม

ผู้ร่วมศึกษา จำนวน 35 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5 คน ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน และผู้ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3 ฉบับ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 2 ฉบับ และแบบประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน 1 ฉบับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.47 – 0.89 และมีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา ก่อนดำเนินการพัฒนา พบว่า ครูผู้สอนขาดความรู้ ความ เข้าใจและหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ที่พึงประสงค์ โรงเรียนขาดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ที่พึงประสงค์ของนักเรียนให้หลากหลาย และฝ่ายบริหารขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้

2. การดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

และการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง จนการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้

3. ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน ท่าคันโทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปรากฏดังนี้

3.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ

3.2 นักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี

3.3 นักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 73.80 ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 63.41 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.38

โดยสรุป จากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยใช้กลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และ

การนิเทศภายใน ทำให้ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี แต่ยังมีนักเรียนส่วนน้อยที่มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม

ซึ่งผู้วิจัยจะได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาเป็นรายกรณีต่อไป

โพสต์โดย พีช : [9 พ.ย. 2559 เวลา 14:07 น.]
อ่าน [725] ไอพี : 49.231.226.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ