ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถด้านการพูด สื่อความหมาย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง : รายงานผลการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถด้าน

การพูดสื่อความหมายโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ชื่อผู้วิจัย : นายดนัย สัตถาผล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

สังกัด : โรงเรียนบ้านห้วยทราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปีที่ทำการวิจัย : 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย หน่วยการเรียนรู้อาเซียน โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัยอายุ 5-6 ปี กำลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยทรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ มีจำนวน 17 คน ใช้วิธีการสุ่มโดยเลือกสุ่มแบบเจาะจง ดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ วัดความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายของนักเรียนก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองโดยใช้ t-test

ผลการวิจัย

ผลการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองพบว่า

1. ก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองจากนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายในระดับต่ำร้อยละ 32.87 มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 6.64, S.D. =1.07) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย คือ

1.1 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องคำทักทายอยู่ในระดับต่ำ 114 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.52 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 7.09, S.D. = 1.15)

1.2 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องธงชาติอยู่ในระดับต่ำ 111 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 32.64 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.52, S.D. = 1.17)

1.3 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องดอกไม้อยู่ในระดับต่ำ 113 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.23 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.64, S.D. = 1.11)

1.4 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องสัตว์อยู่ในระดับต่ำ 111 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 32.64 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.52, S.D. = 1.00)

1.5 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องอาหารอยู่ในระดับต่ำ 110 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 32.35 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.47, S.D. = 0.94)

2. หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองจากนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายในระดับสูงร้อยละ 81.29 มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.43, S.D. = 1.30) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย คือ

2.1 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องคำทักทายอยู่ในระดับสูง 275 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.88 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.17, S.D. = 1.23)

2.2 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องธงชาติอยู่ในระดับสูง 277 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.47 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.29, S.D. = 1.40)

2.3 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องดอกไม้อยู่ในระดับสูง 279 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.05 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.41, S.D. = 1.46)

2.4 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องสัตว์อยู่ในระดับสูง 277 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.47 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 16.24, S.D. = 1.31)

2.5 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องอาหารอยู่ในระดับสูง 274 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.58 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 17.08, S.D. = 1.11)

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดบึงกาฬ ภายหลังการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นแห่งความเป็นอิสระเท่ากับ 16 มีค่า t ซึ่งมีค่า 34.71 นั่นคือเด็กปฐมวัยภายหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้คำคล้องจองในกิจกรรมเสริมมีความสามารถในด้านภาษาสูงกว่าก่อนเรียน

โพสต์โดย Tan : [16 ต.ค. 2559 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [676] ไอพี : 182.52.212.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ