ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เอกสารประกอบการเรียนชุดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “มรดกสยาม” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ประชาคมโลกต้องปรับตัวไปตามสภาพเศษฐกิจและสังคม ให้สามารถก้าวทันสภาพแห่งการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ละประเทศหวังให้การศึกษาเป็นเครื่องมือเตรียมเยาวชนสู่โลกที่มีการแข่งขัน เพื่อให้เยาชนเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้และยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า การศึกษาต้องเป็นเพื่อการศึกษาสิ่งใหม่ให้กับตัวผู้เรียนให้กับสังคม อยู่ตลอดเวลา กระบวนการของการศึกษา จึงต้องเน้นไปที่การสร้างและพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549:15) การศึกษาแบบดั้งเดิมที่อยู่บนข้อเท็จจริง การจดจำ ทักษะพื้นฐานและการทดสอบ ยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ในหมวดสี่แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (3) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในนโยบาย และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาเด็กและ เยาวชน ทั้งในด้านการศึกษาในระบบ การศึกษาปฐมวัย และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใช้นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยนโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบำรุงรักษาส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสังคม ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ และสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน สืบทอดวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยและท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2545: 7-11) ซึ่งสัมพันธ์กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ที่มุ่งให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบของนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางนาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)

จากข้อมูลดังกล่าวผู้รายงานใช้เป็นนำมาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนา พบเจอปัญหาจากชั่วโมงเรียนนาฏศิลป์ ซึ่งนักเรียนเรียนร่วมกันทั้ง นักเรียนไทยพุทธและนักเรียนอิสลาม ต่างมีความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นักเรียนใส่ใจ และให้ความสำคัญ เฉพาะประเพณีของตน ขาดการตระหนักถึงเอกลักษณ์ภาพรวมของความเป็นไทยและความเป็นท้องถิ่นภูมิปัญญาของไทยทั้งชาติ อีกทั้งชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ที่ผ่านมามีเวลาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับการสร้างความรู้และการฝึกปฏิบัติน้อย ผู้รายงานจึงเห็นคุณค่าของการที่จะนำความรู้สร้างสรรค์ มาปรับใช้ให้เหมาะกับการแก้ปัญหาและเวลาในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้และทักษะในการรำนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนา โดยใช้ชุดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “มรดกสยาม” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในรูปแบบนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้นักเรียน ได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติทักษะการรำ ผู้รายงานได้มีโอกาสส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในชุด

“มุกมณีศักดิ์ศรีสยาม” ประสบความสำเร็จในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้รับเหรียญทอง ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่เข้ารับการแข่งขันได้รับการฝึกซ้อมทักษะและได้รับความรู้ด้านนาฏศิลป์เป็นอย่างมาก นักเรียนร่วมชั้นเรียนได้เห็นรูปแบบจริง เกิดความชื่นชอบในการแสดงด้านนาฏศิลป์ ผู้รายงานจึงเล็งเห็นว่าการแสดงในรูปแบบสร้างสรรค์สามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

จากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้บทบาทของผู้ชมและผู้แสดง ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “มรดกสยาม” ทำให้นักเรียนมีความสนใจและเสริมสร้างความถนัดของนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสร้างการแสดงอย่างมีทักษะกระบวนการของการแสดงนาฏศิลป์ส่งผลต่อผู้เรียนดังนี้

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการพัฒนาไปในทางที่สูงขึ้น ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.92 และ

ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.06 ค่าพัฒนาเท่ากับ 4.14

4.1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100

4.1.3 นักเรียนปฏิบัติท่ารำได้ดีขึ้น กล้าแสดงออกสามารถเป็นตัวแทนโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอจะนะ ร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

4.1.4 นักเรียนสามารถนำผลงานที่เรียนออกแสดงงานต่างๆที่มีโอกาศ เช่น งานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับคำชื่นชมในความสามารถของนักเรียนจากผู้รับชม

โพสต์โดย waz : [21 ก.ย. 2559 เวลา 18:44 น.]
อ่าน [700] ไอพี : 223.205.60.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ