ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบรูปการสอนแบบสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความ รู้

ชณิดา โคลงชัย.(2558). การพัฒนาแบบรูปการสอนแบบสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความ รู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรม ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา(R&D) 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 สร้างรูปแบบการสอน เป็นการสร้างรูปแบบการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบแบบการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยการวิเคราะห์เอกสาร ผลงานวิจัย และประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

ขั้นที่ 2 ขั้นปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยการจัดการเรียนรู้จำนวน 1 ชุดกิจกรรม และการศึกษานำร่องครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ทดลองจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุดกิจกรรม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 66 คน

ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองใช้รูปแบบการสอน เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรม โดยการวิจัยเชิงทดลองแบบ Nonrandomized control Group Pretest-Posttest Design กับนักเรียนกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล วัดปากน้ำ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 21 คน ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 22 คน วิเคราะห์ผลการ ทดสองสถิติ test for dependent และสถิติ one-way MANOVA

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายผลของรูปแบบการสอน เป็นการนำรูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดระยอง จำนวน 4 โรงเรียนทดลองการจัดการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงมาจากการทดลองใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ผู้ศึกษาเขียนขึ้นเอง โดยทดลองจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ชุดกิจกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน

ผลการศึกษาสรุปดังนี้

1. รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้

การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการกำหนดเรื่อง เนื้อหา วิธีการและแนวปฏิบัติในการเรียนรู้

รูปแบบเกี่ยวกับเรื่องที่เลือกไว้ล่วงหน้า

การแสวงหาความรู้ (Inquriry)เป็นกระบวนการค้นหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้โดยการสังเกต สอบถาม ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและบันทึกข้อมูล

การจัดความรู้ (Cassification) เป็นกระบวนการสะท้อนและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากการเรียนรูจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน

การสรุปความรู้ (Conclusion) เป็นกระบวนการในการทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่ได้โดยการเรียบเรียงให้เป็นระบบแล้วนำความรู้ไปสร้างผลงานโดยการบรรยาย รายงาน นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้คู่

คุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า

2.1 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ก่อนการใช้รูปแบบการสอบแบบสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 ไม่แตกต่างกัน

2.2 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

2.3 คะแนนเฉลี่ยทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและ

หลัง การทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างความรู้คู่คุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.01

3. ครูผู้สอนที่ทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้าง

ความรู้คู่คุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เห็นว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด

โพสต์โดย อิ๊ด : [11 ส.ค. 2559 เวลา 14:25 น.]
อ่าน [789] ไอพี : 113.53.60.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ