ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาสำรวจสภาพและรวบรวมข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในเขตจังห

บทคัดย่อ

ด้วยความสำคัญของคุณค่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นนั้น ๆ ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นปัจจัยหลักการสำคัญที่ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงการรู้จักใช้ประโยชน์ จากสิ่งเหล่านั้นอย่างชาญฉลาด และนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ดังนั้นการศึกษาการสำรวจสภาพและรวบรวมข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาสัณฐานจังหวัดยโสธรเขตพื้นที่ยโสธรตอนเหนือ เพื่อสำรวจแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในเขตจังหวัดยโสธรตอนเหนือ และเพื่อนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่สำคัญในเขตจังหวัดยโสธรตอนเหนือ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ ทำการศึกษาเขตพื้นที่บริเวณที่ตั้งอยู่ยโสธรทางตอนเหนือ โดยยึดเอาแนวถนนแจ้งสนิทด้านเหนือที่ผ่านตัวเมืองยโสธร เป็นหลักโดยคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ อาศัยการศึกษาจากกลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ประกอบด้วย ผู้อาวุโส ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าอาวาสวัด และเจ้าหน้าที่ท้องที่ จำนวนประมาณ 10 คน และกลุ่มคนในชุมชนแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในเขตจังหวัดยโสธรตอนเหนือ ประกอบด้วย ผู้นำครัวเรือน แกนนำชาวบ้าน ตัวแทนชาวบ้าน หรือ ชาวบ้านทั่วไป จำนวนประมาณ 50 คน ด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การศึกษาเอกสาร การสำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และ การสนทนากลุ่ม เป็นหลัก นำข้อมูลที่ได้มาจำแนกวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า สภาพทางธรณีวิทยาสัณฐานจังหวัดยโสธรเขตพื้นที่ยโสธรตอนเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 120-160 เมตรมีลักษณะเป็นเนินเขาเล็กๆ บริเวณทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่บริเวณเชิงเขาภูพาน โดยมีความสูงประมาณ 300-370 เมตร จากระดับน้ำทะเล ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ประกอบด้วย หินยุคจูแรสซิกถึง ยุคควอเทอร์นารี (200 ล้านปีก่อน ถึงยุคปัจจุบัน) หินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหินโคราช ซึ่งเป็นพวกหินตะกอนประเภทสะสมตัวบนพื้นทวีป แบ่งออกเป็น 7 หมวดหิน ได้แก่ หมวดหินภูกระดึง หมวดหินพระวิหาร หมวดหินเสาขัว หมวดหินภูพาน หมวดหินโคกกรวด หมวดหินมหาสารคาม และหมวดหินภูทอก และตะกอนปัจจุบัน นอกจากนั้นยังพบตะกอนยุคควอเทอร์นารี จำพวกตะกอนเนินทราย ตะกอนตะพัก ตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ตะกอนร่องธารน้ำ และตะกอนทางน้ำ โดยพื้นที่จังหวัดยโสธรทางตอนเหนือของพื้นที่ ครอบคลุมเขตอำเภอเลิงนกทา เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินโคลน หินทราย และหินกรวดมน สีแดงปนม่วง ขาวปนเทา น้ำตาลแดง ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลอนคลื่น

แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในเขตจังหวัดยโสธรตอนเหนือพบว่า บริเวณยโสธรตอนเหนือมีแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจำนวนมากกว่าแหล่งศิลปกรรม ซึ่งแหล่งธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นประเภทภูเขา ส่วนมากเป็นภูเขาลูกเดียวโดด ๆ แวดล้อมด้วยป่าไม้ที่มีลักษณะสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมผลัดใบป่าดิบแล้ง มีไม้เหียงเป็นไม้เด่น และมี เต็ง รัง พยอม ก่อ กะบก ประดู่ อินทนิลบก เป็นต้น ขนาดพื้นที่ไม่มาก และเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ส่วนแหล่งศิลปกรรมพบว่า ยโสธรตอนเหนือมีแหล่งศิลปกรรมน้อยมากที่พบส่วนมากเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนอีสานที่ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สิ่งที่เป็นศิลปกรรมนั้นยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวพันฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งพบว่าศิลปกรรมที่มีอายุมากสุดมีอายุร่วม 200 กว่าปี พบในที่ราบที่มีลักษณะเป็นชุมขนเก่าและมีคนในชุมชนเป็นผู้ดูแลในแหล่งศิลปกรรมนั้น ๆ

ข้อมูลและรายละเอียดแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่สำคัญในเขตจังหวัดยโสธรตอนเหนือ พบว่า แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่สำคัญเป็นการค้นพบใหม่หรือที่มีอยู่เดิมนั้นได้ถูกละเลยได้มีการนำมาเสนอใหม่ โดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ลักษณะเด่นของพื้นที่ ตำนาน/ความเชื่อ ปัจจัยแวดล้อมกายภาพและวัฒนธรรม เป็นหลักการในการขับเคลื่อนสู่การเป็นแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่สำคัญ จังหวัดยโสธรตอนเหนือต่อไป

โดยสรุป การศึกษาเรื่องการสำรวจสภาพและรวบรวมข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดยโสธรทำให้เกิดความสำนึก เห็นความสำคัญในคุณค่าของหลักฐานหรือร่องรอยที่ปรากฏและคงอยู่ในปัจจุบัน นำไปสู่การหาแนวทาง หรือวิธีการการส่งเสริมการและสนับสนุนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปกรรม ที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตให้เป็นมรดกทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตลอดเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนตลอดไป

โพสต์โดย ผูัพันดร. : [7 พ.ค. 2559 เวลา 10:23 น.]
อ่าน [1188] ไอพี : 101.51.152.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ