ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางนงลักษณ์ สุวรรณเทน

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีความมุ่งหมาย คือ (1) เพื่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด คือ (1) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.70 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.78 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 และ (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (t) ตั้งแต่ 2.31 ถึง 9.62 ความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5

รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.34/78.29

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา

ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6341 คิดเป็นร้อยละ 63.41 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 63.41

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5

รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพียงพอที่ครูผู้สอนสามารถนำไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาใน

เนื้อหาและรายวิชาอื่นต่อไป

โพสต์โดย ครูนงลักษณ์ : [5 พ.ค. 2559 เวลา 03:29 น.]
อ่าน [1115] ไอพี : 58.9.233.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ iMath

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความสามารถในการคิด สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยครับ

วันที่โพสต์ [5 พ.ค. 2559 เวลา 13:35 น.] ไอพี : [124.122.14.121] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูนงลักษณ์

  ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

วันที่โพสต์ [15 พ.ค. 2559 เวลา 14:19 น.] ไอพี : [58.9.233.161] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ MrBig

  ความคิดเห็นที่ 3

เป็นผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาของท่าน สามารถเป็นแนวทางให้ครูท่านอื่นๆนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนของตนเองได้ ขอขอบคุณที่ท่านได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น

วันที่โพสต์ [16 พ.ค. 2559 เวลา 08:43 น.] ไอพี : [101.51.37.130] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูแคน

  ความคิดเห็นที่ 4

เป็นผลงานที่มีคุณค่า นอกจากจะเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมรรถนะสำคัญ ในด้าน ความสามารถในการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ขอชื่นชมผลงานของอาจารย์ครับ

วันที่โพสต์ [19 ก.ค. 2559 เวลา 06:26 น.] ไอพี : [223.24.87.154] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูแหวน

  ความคิดเห็นที่ 5

ขอชื่นชมครับ เป็นผลงานวิชาการที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของการคิดวิเคราะห์

เพราะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C

วันที่โพสต์ [26 ก.ค. 2559 เวลา 09:40 น.] ไอพี : [202.29.177.24] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ต้อม

  ความคิดเห็นที่ 6

เป็นผลงานที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทย ถือเป็นแนวทางสำหรับครูท่านอื่นสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี กระผมขอชื่นผมในผลงานชิ้นนี้ ถือเป็นผลงานที่มีคุณค่า เป็นอย่างยิ่งครับ

วันที่โพสต์ [26 ก.ค. 2559 เวลา 09:44 น.] ไอพี : [1.46.230.210] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Krookai

  ความคิดเห็นที่ 7

เป็นผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวเคราะห์ และพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนตามศักยภาพ เป็นกำลังใจให้ครูที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับลูกๆนักเรียน

วันที่โพสต์ [26 ก.ค. 2559 เวลา 10:41 น.] ไอพี : [27.55.82.106] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Lady

  ความคิดเห็นที่ 8

ขอชื่นชม เป็นผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาที่ส่งเสรมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนตามศักยภาพ เป็นกำลังใจให้ครูที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับลูกๆนักเรียน

วันที่โพสต์ [26 ก.ค. 2559 เวลา 10:58 น.] ไอพี : [171.4.230.157] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ตู่

  ความคิดเห็นที่ 9

แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภาษาไทย 5 รหัสวิชา ท23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น่าสนใจ ครูผู้สอนสามารถนำไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาในเนื้อหาและรายวิชาอื่น

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณครูค่ะ

วันที่โพสต์ [26 ก.ค. 2559 เวลา 11:30 น.] ไอพี : [10.5.50.2, 182.52.30] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ เหมียว

  ความคิดเห็นที่ 10

เป็นผลงานที่น่าสนใจค่ะน่าสนใจ

วันที่โพสต์ [26 ก.ค. 2559 เวลา 11:43 น.] ไอพี : [49.229.101.96] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ เข่ง

  ความคิดเห็นที่ 11

ขอชื่นชมค่ะ เป็นผลงานวิชาการที่ดี ช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายวิชาภาษาไทย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่โพสต์ [26 ก.ค. 2559 เวลา 13:00 น.] ไอพี : [182.52.30.74] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Kru🌻Ao🌻

  ความคิดเห็นที่ 12

เป็นผลงานที่ดีมาก. และเหมาะที่จะนำมาพัฒนานักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์. ได้เป็นอย่างดี

เพราะปัจจุบันนี้. ในเรื่องการอ่านแล้วนักเรียนสามารถนำมาคิดวิเคราะห์ได้นั้น. นักเรียนต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ แล้วสามารถคิดวิเคราะห์ สิ่งที่ต้องการหาคำตอบ. และเป็นพื้นฐานในการ

คิดวิเคราะห์บูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อีก. เป็นผลงานที่เหมาะที่จะนำมาพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันที่ดีมาก ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูพัฒนาผลงานต่อไปค่ะ

วันที่โพสต์ [27 ก.ค. 2559 เวลา 08:26 น.] ไอพี : [182.52.30.74] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ แอน

  ความคิดเห็นที่ 13

เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่ามากค่ะ เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ที่มีประโยชน์มาก ขอบคุณนะคะที่นำมาเผยแพร่ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไปค่ะ

วันที่โพสต์ [27 ก.ค. 2559 เวลา 11:25 น.] ไอพี : [1.1.184.174] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ iNoom

  ความคิดเห็นที่ 14

เป็นผลงานที่น่าสนใจครับ เหมาะที่จะนำมาพัฒนานักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่โพสต์ [28 ก.ค. 2559 เวลา 10:22 น.] ไอพี : [101.109.82.239] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ teacherphon

  ความคิดเห็นที่ 15

เป็นผลงานที่ดีมาก เหมาะกับการนำไปใช้พัฒนากับผู้เรียนในโรงเรียนอื่น

วันที่โพสต์ [28 ก.ค. 2559 เวลา 14:08 น.] ไอพี : [223.24.82.204] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ komkam

  ความคิดเห็นที่ 16

เป็นผลงานที่ดีมากเลยค่ะ เหมาะที่จะนำไปพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะ

วันที่โพสต์ [28 ก.ค. 2559 เวลา 17:50 น.] ไอพี : [118.175.236.197] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ขวัญ

  ความคิดเห็นที่ 17

เป็นผลงานที่ดีมากคับ น่าสนใจ ขอชื่นชมความมุ่งมั่นของคุณครูนะครับ ที่ทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กไทย

วันที่โพสต์ [3 ส.ค. 2559 เวลา 07:50 น.] ไอพี : [49.230.238.129] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ