ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวั

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง

ผู้รายงาน : นายปรีชา สัจจากุล

ปีการศึกษา : 2558

บทคัดย่อ

รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ โดยการนำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์ใช้ 2) เพื่อรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ 3) เพื่อรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ จำนวน 15 รายการ คือ 1) การเรียนรู้อาชีพการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน 2) การเรียนรู้อาชีพการทำ Bio Diesel 3) การเรียนรู้อาชีพการเป็นยุวเกษตร 4) การเรียนรู้อาชีพการเป็นอาสาปศุสัตว์ 5) การเรียนรู้อาชีพการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 6) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 7) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 8) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงสุกร 9) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียน 10) การเรียนรู้อาชีพการเปิดดอกเห็ดนางฟ้า 11) การเรียนรู้อาชีพการปลูกข่าเหลือง 12) การเรียนรู้อาชีพการผลิตน้ำข่าเหลือง 13) การเรียนรู้อาชีพการปลูกผักสวนครัวประถมศึกษา 14) การเรียนรู้อาชีพการทำตลาดนัดนักเรียน 15) การเรียนรู้อาชีพการทำสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งเป็นการรายงานจากการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ โดยการนำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์ใช้ แล้วจึงดำเนินการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ เพื่อตรวจสอบความสำเร็จในการใช้วงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 416 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกเป็นนักเรียน จำนวน 179 คน ครู จำนวน 43 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 179 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS Windows หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการดำเนินการ มีดังนี้

1. โรงเรียนมีการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริที่มีคุณภาพ จำนวน 15 รายการ คือ 1) การเรียนรู้อาชีพการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน 2) การเรียนรู้อาชีพการทำ Bio Diesel 3) การเรียนรู้อาชีพการเป็นยุวเกษตร 4) การเรียนรู้อาชีพการเป็นอาสาปศุสัตว์ 5) การเรียนรู้อาชีพการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 6) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 7) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 8) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงสุกร 9) การเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียน 10) การเรียนรู้อาชีพการเปิดดอกเห็ดนางฟ้า 11) การเรียนรู้อาชีพการปลูกข่าเหลือง 12) การเรียนรู้อาชีพการผลิตน้ำข่าเหลือง 13) การเรียนรู้อาชีพการปลูกผักสวนครัวประถมศึกษา 14) การเรียนรู้อาชีพการทำตลาดนัดนักเรียน 15) การเรียนรู้อาชีพการทำสหกรณ์ร้านค้า

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ พบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดนโยบาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดนโยบาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวพระราชดำริ ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการปลูกผักสวนครัวประถมศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงสุกร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงสุกร มีความพึงใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้อาชีพการเลี้ยงสุกร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ มีดังนี้

1. ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมและมีเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพแก่นักเรียนให้มากขึ้น

2. ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ชุมชนและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และควรเผยแพร่การดำเนินโครงการการต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆมากขึ้น

โพสต์โดย รานี : [4 เม.ย. 2559 เวลา 09:57 น.]
อ่าน [633] ไอพี : 10.0.1.12, 203.113.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ