ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 2) สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ๆ ละ 2 ขั้นตอน ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้าฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 180 คน และศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ จัดทำคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน มีค่าIOCระหว่าง 0.60-1.00 ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 1 แห่ง และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบ ผู้ประเมินผล จำนวน 15 คน

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ

องค์ประกอบหลักที่ 1 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1.1 การบริหารงานวิชาการ มี 11 องค์ประกอบย่อย 91 ตัวบ่งชี้

1.2 การบริหารงานบุคคล มี 5 องค์ประกอบย่อย 42 ตัวบ่งชี้

1.3 การบริหารงานงบประมาณ มี 4 องค์ประกอบย่อย 42 ตัวบ่งชี้

1.4 การบริหารงานทั่วไป มี 9 องค์ประกอบย่อย 55 ตัวบ่งชี้

1.1 การบริหารงานวิชาการ มี 11 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 2. การวางแผนด้านวิชาการ 3. การเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.การพัฒนาหนังสือ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 5. การวัดผล ประเมินผลและการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 6. การนิเทศการศึกษา 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8. การแนะแนวการศึกษา 9. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 10. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 11.การส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรอื่นที่จัดการศึกษา

1.2 การบริหารงานบุคคล มี 5 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 5.ด้านการออกจากราชการ

1.3 การบริหารงานงบประมาณมี 4 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1.ด้านการวางแผนงบประมาณ2.ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 3.ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5.ด้านการรายงานทรัพย์สินทางการเงินและผลการดำเนินงาน

1.4 การบริหารงานทั่วไป มี 9 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1.งานธุรการและงานสารบรรณ2.งานอาคารสถานที่ 3.งานทะเบียนและรายงาน4. งานกิจการนักเรียน 5.งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 6.งานประชาสัมพันธ์ 7.งานคณะกรรมการสถานศึกษา 8.งานเทคโนโลยีการศึกษา 9.งานสารสนเทศและการวางแผน

องค์ประกอบหลักที่ 2 กระบวนการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ มี 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1. การระบุเป้าหมาย 2. การจัดทำแผนกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 4. การส่งเสริม ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศ 5. การตรวจสอบและประเมินผล 6. การสะท้อนผล รายงานผลการดำเนินงาน และการนำผลการประเมินไปใช้

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า โรงเรียนดำเนินตามขั้นตอนในรูปแบบอย่างครอบคลุมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและนำผลการประเมินไปใช้ทำให้การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่เป็นไปอย่างเป็นระบบ ช่วยแก้ปัญหาให้โรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้น

3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบ พบว่า

3.1 ผลการใช้รูปแบบทั้งโดยรวมและองค์ประกอบหลักทั้ง 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

3.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบไปใช้ พบว่า มีปัญหา คือ ครูไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ การทุ่มเทพัฒนางานวิชการอย่างเดียวไม่สามารถทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ ครูไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้ได้ และมีการเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ โรงเรียนควรพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคนิคการสอน ควรนำกระบวนการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ไปประยุกต์ใช้ทั้งระบบ

โพสต์โดย นางสาวพรพิศ เทพปัญญา : [4 มี.ค. 2559 เวลา 09:55 น.]
อ่าน [794] ไอพี : 171.4.241.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ