ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของโร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557

ชื่อผู้วิจัย นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด

ปีทีวิจัย 2556 - 2557

การวิจัยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพ การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธแม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557 และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ภายหลังการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ แม่แบบแก้ปัญหา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 จำนวน 45 คน ครูศึกษาจากกลุ่มประชากรครูปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 จำนวน 45 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 และปี การศึกษา 2557 จำนวน 7 คน

เครื่องมือในการวิจัยมี 2 ลักษณะ ไดแก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting) จำนวน 3 ฉบับ และแบบผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ จำนวน 3 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ เครื่องมือทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.91-0.97

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 - 2557

คุณภาพการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก และครู มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก

ปีการศึกษา 2557 พบว่าครูมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียน อยู่ในระดับมาก และผู้ปกครอง มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำที่สุด อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557

คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองพบว่าปีการศึกษา 2556 ผู้ปกครองมีความคิดเห็น เฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ครู อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2557 พบว่า ครูมีความคิดเห็น เฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557

ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคุณภาพการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา พบว่าปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ เฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก

ปีการศึกษา 2557 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ เฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

4. ผลการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ภายหลังการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของโรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 – 2557

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 67.30 และปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 78.70 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 11.40

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ในภาพรวมปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 44.66 และปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 62.99 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 22.33

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดสงขลา ในภาพรวมปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 44.78 และปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 43.65 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 1.13

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1.1 สถานศึกษาควรจัดทำแผนแม่บทในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 สถานศึกษาควรชี้แจงให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนก่อนการดำเนินการพัฒนา เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัย

2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมความเป็นคนดีของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย ผอ.น้ำ : [17 พ.ย. 2558 เวลา 15:30 น.]
อ่าน [535] ไอพี : 113.53.178.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม