ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธ

โรงเรียนคลองเกลือ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ผู้ประเมิน นางชาณิศา โพธิขำ

หน่วยงาน โรงเรียนคลองเกลือ

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการวิถีพุทธโรงเรียนคลองเกลือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 3)เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการวิถีพุทธโรงเรียนคลองเกลือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน ๔๓๖ คน เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ และแบบบันทึกรายการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งด้านนโยบายทางการศึกษา ปี 255๗ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.255๗และมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของครูผู้สอนในการแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านจริยธรรม ของนักเรียนได้ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางดำเนินงานได้ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความเหมาะสม การดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลการประเมินด้านบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา คือ จำนวนบุคลากรดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ มีความเหมาะสม และกรรมการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการวิถีพุทธฯ

2.2 ผลการประเมินด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีแหล่งการเงินอื่นๆสนับสนุนโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ รองลงมาคืองบประมาณใน การดำเนินงานโครงการ มีเพียงพอ มีผู้ปกครองและชุมชนบริจาคเงินสมทบเพื่อโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ

2.3 ผลการประเมินด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาคารและสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ มีความสะดวกสบายและปลอดภัย รองลงมา คือ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือมีเพียงพอมีอาคารสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ มีเพียงพอและวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีความเหมาะสมการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

3.1 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะกรรมการมีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อขอความร่วมมือ รองลงมาคือ โรงเรียนของท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบโครงการ มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ และโรงเรียนได้ศึกษาและสำรวจข้อมูลให้พร้อมเพื่อกำหนดแผนในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการ อย่างต่อเนื่อง

3.2 ผลการประเมินด้านการดำเนินงานตามแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ รองลงมาคือมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ และการจัดกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ เป็นไปตามแผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการฯ ที่กำหนดไว้ตามลำดับ

3.3 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสรุปผลได้ดังนี้

3.3.1 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการเงิน วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ จากองค์กรต่าง ๆ รองลงมาได้แก่การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือให้ชุมชนได้รู้ และโรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิถีพุทธโรงเรียนคลองเกลือ จากชุมชน ตามลำดับ

3.3.2 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองสอบถามนักเรียนถึงกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือเพื่อวัดความรู้และความคิดเห็น รองลงมาได้แก่ชุมชนของท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือจากนักเรียนในปกครองท่านและนำไปใช้ตามความเหมาะสมและชุมชนของท่านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กในชุมชนนำเอาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือไปใช้ในชีวิตประจำวันตามลำดับ

3.3.3 ผลการประเมินในการฝึกปฏิบัติและความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้ รับความรู้เพิ่มขึ้น เพราะเข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ รองลงมาได้แก่ครูในโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือ สามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชาธิปไตยได้ดี นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียน คลองเกลือ ในกิจกรรมกิจกรรมอาชีพดี มีคุณธรรมตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านการบูรณาการการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมวิถีประชาธิปไตยมีการนำไปบูรณากับการกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น รองลงมาได้แก่กิจกรรมการอาชีพดี มีคุณธรรม มีการนำไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น

4.2 ผลการประเมินด้านการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยสู่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนจัดป้ายนิเทศกิจกรรมโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนคลองเกลือเพื่อให้ผู้ที่ไปติดต่องานกับโรงเรียนของท่านได้ศึกษา รองลงมาได้แก่โรงเรียนของได้จัดเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนได้ทราบ

โพสต์โดย รองตุ๊ก : [16 พ.ย. 2558 เวลา 11:16 น.]
อ่าน [480] ไอพี : 27.55.27.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม