ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียน

ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ ดร.ธนาวุฒิ ลับภู

ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อประเมินผลโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ประเมินครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นป.1- ป.6 จำนวน 6 คน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 จำนวน 18 คน นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1- ป.6 จำนวน 43 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1.1 จำนวนครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดวิถีพอเพียง ดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

1.2 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-ป.6 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

1.3 จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดวิถีพอเพียงดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

1.4 ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ตามแนวคิดวิถีพอเพียงกับผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของผู้เรียน ภาพรวมไม่น้อยกว่าระดับมาก ในทิศทางบวก อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

1.6 จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดวิถีพอเพียง ดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงขึ้นไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80

1.7 ผู้เรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ตามแนวคิดวิถีพอเพียงกับผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของผู้เรียน ภาพรวมไม่น้อยกว่าระดับมาก ในทิศทางบวกอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

2.1 ปัญหา อุปสรรค พบว่า การวางแผนงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เกิดผลเพียงพอเท่าที่ควร การส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่ครูด้านวิถีพอเพียงยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่เท่าที่ควร การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ตามแนวคิดวิถีพอเพียงในการพัฒนาบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง จริงจัง ยั่งยืนมากนัก การนำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่เกิดผลมากนัก ตลอดจนการให้ความสำคัญกับผู้เรียนโดยตรง ยังมีไม่มากนัก

2.2 ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการวางแผนงานโครงการสถานศึกษาวิถีพอเพียงของโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเพียงพอมากขึ้น ควรมีการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่ครูด้านวิถีพอเพียงให้สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง จริงจังและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ควรมีการนำผลการติดตามมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลมากขึ้นตลอดจนการให้ความสำคัญกับผู้เรียนโดยตรงให้มากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย วุฒิ : [13 ต.ค. 2558 เวลา 23:33 น.]
อ่าน [405] ไอพี : 118.172.31.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม