ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติมชุดคนดีศรีสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปร

หัวข้อ รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รายงาน นางเนืองนิจ วุ่นสุก

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเบน

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ศาสนาในประเทศไทย ธรรมะกับสุภาษิตสอนใจ งามอย่างมารยาทไทย และสมาธิมาปัญญาเกิด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E๑/E๒ เท่ากับ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม (๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม ที่สร้างขึ้นมา นักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคม ๔ เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๔๐ ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน ๔ เล่ม ๆ ละ ๑๐ ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้คือ (๑) ค่าร้อยละ (๒) ค่าเฉลี่ย ( ) (๓) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (๔) ค่าความยากง่าย (p) (๕) ค่าอำนาจจำแนก (r) (๖) ค่าประสิทธิภาพ E๑/E๒ (๗) ค่าที (t-test)

ผลการดำเนินงาน พบว่า (๑) ประสิทธิภาพของเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีค่าเท่ากับ ๘๕.๐๑/๘๔.๘๐ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๘๐/๘๐ (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติมชุดคนดีศรีสังคม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (๓) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติมชุดคนดีศรีสังคม อยู่ในระดับดีมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๕๑

กิตติกรรมประกาศ

รายงานรายงานผลประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดี ศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากนางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเบน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน นายสุธน สนธิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล วัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้คำปรึกษาและชี้แนะเป็นอย่างดียิ่ง ผู้รายงานจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นางณฐกมล สัตยพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางชลิดา กลั่นแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางธนารัตน์ พุกบ้านเก่า ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวนฤมล บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางวิลาสินี เนียมนัด ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นางภริตา หร่ำพึ่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ นางพันธนันท์ พันธุศิลป์ ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ และนางพัชลีย์กานต์ ยิ้มเมือง ครูวิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ปรับปรุง เครื่องมือที่ใช้ในรายงาน

การรายงานครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน โรงเรียนเทศบาล

วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ และโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดามารดา ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาและวิจัยรายงานจนประสบความสำเร็จ ณ วันนี้

เนืองนิจ วุ่นสุก

โพสต์โดย bigcom64 : [26 ก.ย. 2558 เวลา 08:47 น.]
อ่าน [455] ไอพี : 61.90.81.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม