ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงาน รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นางสาวอภิญญา เหลือแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

สังกัด โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD โดยนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป 2 ) เพื่อศึกษาพฤติกรรม การทำงานกลุ่มของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 23 คน เป็นนักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย

1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน

ใช้เวลา 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรม

การทำงานกลุ่ม แบบทดสอบย่อย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1) .หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X- ) ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D )

และค่าร้อยละ ( % )

2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด การวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยหาค่าเฉลี่ย แล้วแปลความหมายของคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการศึกษา พบว่า

1) ผลการทดสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 นักเรียนจำนวน 23 คน ได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 73.35 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 70 % คิดเป็นร้อยละ 73.91 โดยกลุ่มที่ 2 – 5 ได้รับการยกย่องในระดับยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2 ได้รับการยกย่องในระดับ

เก่งมาก

2) ผลการทดสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 นักเรียนจำนวน 23 คนได้คะแนน

เฉลี่ย ร้อยละ 72.75 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 70 % คิดเป็นร้อยละ 65.22

โดยกลุ่มที่ 1 – 5 ได้รับการยกย่องในระดับเก่งมาก

3) ผลการทดสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 นักเรียนจำนวน 23 คน ได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 74.85 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 70 % คิดเป็นร้อยละ 86.96 โดยกลุ่มที่ 4 ได้รับการยกย่องในระดับยอดเยี่ยม ส่วนกลุ่มที่ 1,2,3,5 ได้รับการยกย่องในระดับเก่งมาก

4) ผลการทดสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 นักเรียนจำนวน 23 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.05 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 70 % คิดเป็นร้อยละ 95.65

โดยกลุ่มที่ 2, 4 ได้รับการยกย่องในระดับยอดเยี่ยม ส่วนกลุ่มที่ 1,3, 5 ได้รับการยกย่องในระดับเก่งมาก

5) นักเรียนทำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 24.22

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.74 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.72 และเมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียน

ที่ผ่านเกณฑ์ พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

6) พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง วิถีประชาธิปไตย เมื่อพิจารณาในภาพรวมของนักเรียนจำนวน 23 คน พบว่านักเรียน

มีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในระดับดีมาก ( = 2.86 ) และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน

เป็นรายบุคคล ในทุกแผนการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนทุกคนมีระดับพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในระดับ ดีมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ระหว่าง 2.75 – 2.94

โพสต์โดย คำ/นา : [23 ก.ย. 2558 เวลา 23:35 น.]
อ่าน [460] ไอพี : 1.2.139.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม