ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมั

ผู้วิจัย นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการศึกษา 32 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 1) เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผนและชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 เล่ม และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบท้ายชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 เล่มๆละ 10 ข้อ รวม 100 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.22-0.78ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.21-0.73 และค่าความเชื่อมั่น (rcc) เท่ากับ 0.83และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติt-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.73/81.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6168 แสดงว่า

นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 61.68

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน (X= 24.38) สูงกว่าก่อนเรียน

(X= 15.35) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

(X= 4.53)

โพสต์โดย bowling : [23 ก.ย. 2558 เวลา 10:16 น.]
อ่าน [493] ไอพี : 10.0.1.47, 61.19.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม